Unijny akt wprowadza, w odniesieniu do objętych nim orzeczeń, porozumień oraz dokumentów urzędowych, system automatycznej wykonalności. To oznacza, że decyzje pochodzące z innych państw członkowskich Unii Europejskiej będą podlegały w Polsce uznawaniu i wykonaniu bez potrzeby przeprowadzenia specjalnego postępowania. Dotychczas system automatycznej wykonalności obejmował orzeczenia zaliczające się do dwóch kategorii – w sprawie kontaktów oraz te dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej, z których wynikał powrót dziecka do państwa jego zwykłego pobytu.
W konsekwencji projekt zmian w kodeksie postępowania cywilnego zakłada wprowadzenie możliwości rozpoznania sprawy o władzę rodzicielską, kontakty i alimenty przez sąd polski zajmujący się wnioskiem o nakazanie powrotu dziecka w trybie konwencji haskiej z 1980 r. Takie rozwiązanie znacznie przyspieszy uregulowanie sytuacji prawnej dziecka. Wyeliminuje bowiem potrzebę prowadzenia dodatkowego postępowania przed sądem w innym państwie członkowskim.