Funkcjonariusze Służby Więziennej, przeciwko którym w związku z ich czynnościami służbowymi będzie prowadzone postępowanie cywilne albo postępowanie karne z oskarżenia prywatnego, będą mieli zagwarantowaną pomoc prawną od państwa. Dotychczas takie wsparcie zależało od decyzji przełożonego.

Przygotowany w resorcie sprawiedliwości projekt nowelizacji ustawy o Służbie Więziennej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1064 z późn.zm.) dotyczy m.in. ochrony prawnej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych SW. Chodzi o zapewnienie im reprezentacji adwokata lub radcy prawnego, ewentualnie zwrotu kosztów usług pełnomocnika w procesach wytaczanych funkcjonariuszom przez osadzonych. Aktualnie o takim wsparciu decyduje „w uzasadnionych przypadkach” i „kierując się dobrem służby” kierownik jednostki organizacyjnej SW. Po zmianie ochrona prawna stanie się uprawnieniem oskarżonych lub pozwanych funkcjonariuszy. Jeśli formacja nie będzie dysponowała swoimi prawnikami, pokryje koszty wynagrodzenia wybranego pełnomocnika do wysokości czterokrotności przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy SW. Nowe przepisy obejmą także pracowników cywilnych SW.
Regulacje podobne do obowiązujących przepisów ustawy o SW są obecne w ustawie o policji (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1882 ze zm.) – także policjantom zwierzchnik może przyznać ochronę prawną, gdy toczy się przeciwko nim postępowanie, ale dotyczy to tylko spraw karnych. Nie mogą więc już liczyć na wsparcie w postępowaniach cywilnych. W policji, tak jak aktualnie w SW, decyzja o zapewnieniu ochrony również ma być podejmowana tylko w uzasadnionych przypadkach i przy uwzględnieniu dobra służby.
Projekt przewiduje też zagwarantowanie pracownikom i funkcjonariuszom SW pomocy psychologicznej w sytuacji, gdy spotkają ich zdarzenia „mogące stanowić źródło silnego stresu”.
Ministerstwo zaplanowało również zmiany w procedurze opróżniania kwatery tymczasowej, przyznawanej strażnikom podczas służby przygotowawczej i po przeniesieniu do pełnienia służby w innej miejscowości. Taki lokal funkcjonariusz będzie teraz musiał zdać w ciągu 14 dni od ustania powodów, dla których mu go przyznano. W razie niepodporządkowania się opróżnienie lokalu nastąpi na podstawie rozkazu personalnego, od którego nie można się odwołać. Takie rozwiązanie ma przyspieszyć i usprawnić przekazywanie kwater funkcjonariuszom, którzy ich potrzebują. Jak uzasadnia ministerstwo, dodatkowo ma to zachęcić nowych rekrutów „do wyboru Służby Więziennej jako miejsca pełnienia służby dla Rzeczypospolitej”.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji