Postępowanie przed TK zainicjował obywatel, który występował w procesie karnym w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Zainicjował on procedurę wyłączenia sędziego i ławników. Twierdził, że istnieją okoliczności wywołujące uzasadnioną wątpliwość co do ich bezstronności w toczącej się sprawie. Jego wniosek został jednak oddalony. Oskarżyciel posiłkowy próbował zaskarżyć to postanowienie, ale przedsięwzięte w tym celu kroki okazały się nieskuteczne.
W skardze skierowanej do trybunału podnosi, że rozstrzygnięcie wniosku o wyłączenie sędziego zapadło bez wysłuchania tegoż sędziego oraz bez odebrania od niego oświadczenia dotyczącego przesłanek i przyczyn wyłączenia wskazanych we wniosku. Dlatego skarżący uważa, że oddalenie wniosku miało charakter arbitralny i nie odnosiło się do argumentów w nim przedstawionych.