Częste przypadki fałszerstw i problemy dowodowe w praktyce sądowej – to powody, przez które resort sprawiedliwości proponuje zmianę zasad sporządzania testamentów ustnych, jednej z najczęściej spotykanych dziś form przedstawiania ostatniej woli. Założenia projektu nowelizacji kodeksu cywilnego w ostatni piątek zostały opublikowane w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Testament ustny- kiedy sporządzić

Dziś, zgodnie z art. 952 k.c., sporządzenie ustnego testamentu jest dopuszczalne, gdy istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione. „Proponowane rozwiązanie prowadzi do połączenia tych przesłanek, a dodatkowo, aby można było sporządzić testament ustny, szczególne okoliczności będą musiały wystąpić nagle” – czytamy w opisie projektu.

Testament ustny - ilu świadków

Tak jak dotąd warunkiem będzie też obecność co najmniej trzech świadków. Skrócony ma jednak zostać czas, w którym jeden z nich powinien spisać treść oświadczenia woli spadkodawcy i okoliczności jego złożenia. Ma to być maksymalnie miesiąc od zdarzenia (dziś rok). Jeśli natomiast treść testamentu ustnego nie zostanie stwierdzona w powyższy sposób przed otwarciem spadku, można ją będzie stwierdzić w ciągu trzech (a nie, jak obecnie, sześciu) miesięcy od momentu śmierci spadkodawcy przez zgodne zeznania świadków złożone przed sądem.
„Powyższe zmiany terminów przyczynią się do sporządzenia o wiele bardziej dokładnego oświadczenia woli testatora aniżeli przy poprzedniej regulacji (…). Jest także oczywiste, jak zawodna z czasem może okazać się pamięć świadków” – argumentuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

Zniknie testament podróżny

W projekcie zdecydowano się też m.in. na usunięcie z systemu prawnego instytucji testamentu podróżnego. Jak czytamy, w praktyce nie jest ona wykorzystywana i prawdopodobnie niewiele osób wie o takiej możliwości.
Etap legislacyjny
Projekt wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów