Palestra wystąpi do głowy państwa z petycją o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej uregulowania rynku usług prawnych. To jedna z decyzji podjętych przez Naczelną Radę Adwokacką podczas zakończonego w sobotę posiedzenia plenarnego.

Jak zaznacza adwokat Michał Bukowiński, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy, to szczególnie istotne dla obywateli korzystających z pomocy prawników.
– Wraz z petycją przedstawiamy projekt proponowanych zmian ustawowych. Wychodzimy z założenia, że skoro uregulowane są rynki: usług turystycznych, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, usług kantorowych i wiele innych, to poddanie rynku usług prawnych zasadzie całkowitej swobody działalności gospodarczej stanowi zagrożenie dla interesów obywateli. Brak jakichkolwiek uregulowań prowadzi do sytuacji patologicznych. Na rynku funkcjonują podmioty świadczące pomoc prawną przy udziale osób niemających często żadnych kwalifikacji prawnych – wyjaśnia mec. Bukowiński.
I podkreśla, że obecnie kancelarię doradztwa prawnego może otworzyć w zasadzie każdy.
– Podmioty takie nie są związane żadnymi regulacjami w zakresie tajemnicy zawodowej, zakazu popadania w konflikt interesów, nie mają obowiązku ubezpieczania się od odpowiedzialności cywilnej. To wszystko uderza w obywateli, którzy często nie mają świadomości, że podmiot, z którego usług korzystają, równolegle może doradzać ich przeciwnikom procesowym, nie ma obowiązków w zakresie zachowania poufności, nie wspominając o zabezpieczeniu w przypadku wyrządzenia szkody majątkowej klientom – mówi Bukowiński.
Dziekan bydgoskiej ORA wskazuje też, że ewentualne podjęcie inicjatywy ustawodawczej mogłoby znacząco pomóc w ograniczeniu nieprawidłowości wśród funkcjonujących na rynku tzw. kancelarii odszkodowawczych.
– Mam w szczególności na myśli działania takie jak zawieranie umów krzywdzących konsumentów, pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych w sposób niezgodny z przepisami oraz narzucanie własnych usług – wymienia mec. Bukowiński.
NRA przyjęła także uchwałę, która ma na celu wzmocnienie zasady poufności wszelkich negocjacji prowadzonych z udziałem adwokatów. Kontynuowane są także prace nad zmianami w kodeksie etyki. Na razie postanowiono, że nieuiszczanie składek na obowiązkowe ubezpieczenia OC będzie traktowane jako przewinienie dyscyplinarne. Podjęto także uchwałę dotyczącą obecności adwokatów w mediach społecznościowych. Jak zaznacza adwokat Bukowiński, nie wprowadza ona żadnych ograniczeń w tym obszarze.
– Chodzi wyłącznie o to, by przypomnieć, że zasady etyki adwokackiej dotyczące formy wypowiedzi, kultury słowa i umiaru w formułowaniu osądów obowiązują nas zarówno w zakresie działalności zawodowej, jak i w życiu prywatnym. Chcieliśmy o tym przypomnieć w związku z odnotowaniem sytuacji, które należałoby traktować jako przekroczenie granic swobody wypowiedzi przy okazji publikacji postów w mediach społecznościowych – wyjaśnia mec. Bukowiński.
NRA zadecydowała także, że w każdej z 24 izb adwokackich zostanie powołany koordynator do spraw dostępności. Będzie on odpowiadał przede wszystkim za dostosowywanie rozwiązań pozwalających na korzystanie z usług prawnych także osobom z niepełnosprawnościami.