W przesłanym do Senatu stanowisku rzecznik praw obywatelskich pozytywnie ocenił propozycję, by rzecznikowi finansowemu przyznać uprawnienie do reprezentowania klientów podmiotów rynku finansowego w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 446).

Takie rozwiązanie przewiduje projekt wniesiony przez przedstawicieli senackiej większości. Obecnie roli reprezentanta grupy może się podjąć tylko jej członek, sam występujący z roszczeniem wobec pozwanego podmiotu, albo powiatowy bądź miejski rzecznik konsumentów. Z uwagi na przymus adwokacko-radcowski przed sądem w postępowaniu występować musi jednak profesjonalny pełnomocnik.
Zmiany zostały zaproponowane po wydaniu przez senacki zespół ds. spółki GetBack SA rekomendacji dotyczących zmian legislacyjnych mających wzmocnić nadzór nad rynkiem finansowym i ochronę klientów podmiotów działających na tym rynku. Wśród zaleceń znalazło się właśnie umożliwienie rzecznikowi finansowemu wytaczania powództw w procesach grupowych. Jak wspomniano w uzasadnieniu do projektu, do rzecznika napłynęło od klientów GetBack ponad 800 wniosków o interwencję. Ponieważ zgodnie z projektem nowe przepisy miałyby być stosowane również do dochodzenia roszczeń za szkodę wyrządzoną przed dniem ich wejścia w życie, to, zdaniem senatorów, rzecznik mógłby z nich skorzystać również do reprezentowania poszkodowanych w tej sprawie. Projektodawcy planują, że przepisy wejdą w życie po trzech miesiącach od ogłoszenia.
W odpowiedzi na inicjatywę zastępca rzecznika praw obywatelskich Valeri Vachev poparł główne założenie projektu, zwracając uwagę na potrzebę uzupełnienia go tak, by nie wzbudzał wątpliwości interpretacyjnych co do kompetencji rzecznika finansowego.
Zaopiniowany przez RPO pomysł to niejedyna propozycja senatorów mająca być odpowiedzią na sprawę GetBack. Pierwsze czytanie w izbie wyższej ma już za sobą projekt wydłużający do 10 lat okres przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody wynikłej z czynności podmiotu rynku finansowego i obniżający dla poszkodowanych wysokość opłaty od pozwu.
Sprawozdanie z prac nad ustawą przyznającą nowe uprawnienie rzecznikowi finansowemu senackie komisje: ustawodawcza oraz budżetu i finansów publicznych, mają przygotować do 21 września. ©℗