Dokument co roku przygotowuje Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur (KMPT), czyli działająca w ramach Biura RPO jednostka powołana do monitorowania sposobu, w jaki traktowane są osoby pozbawione wolności. Do istnienia takiej instytucji zobowiązuje Polskę Protokół fakultatywny do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.
Pracownicy Biura RPO przeprowadzili w ubiegłym roku 92 wizytacje miejsc detencji, czyli ośrodków, w których przebywają osoby pozbawione wolności na polecenie lub za przyzwoleniem organów państwowych. Oprócz kontrolowanych rutynowo zakładów karnych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, domów pomocy społecznej i izb wytrzeźwień w zeszłym roku przedstawiciele RPO szczególnie często odwiedzali placówki Straży Granicznej (SG). Odbyli w nich aż 41 wizytacji. Ta zwiększona uwaga była związana z wydarzeniami na granicy polsko-białoruskiej i wynikającym z tego wzrostem liczby osób umieszczonych w ośrodkach dla cudzoziemców.