Taki wyrok zapadł na kanwie sprawy dotyczącej unieważnienia uchwały Rady Warszawy z października poszerzającej granice stołecznej strefy płatnego parkowania (SPPN) i wprowadzającej podwyższone stawki za parkowanie oraz wyższe opłaty abonamentowe dla mieszkańców strefy. Uchwałę zaskarżył stołeczny prokurator okręgowy, któremu udało się skutecznie obalić te przepisy. Warszawski Wojewódzki Sąd Administracyjny uwzględnił skargę i stwierdził nieważność uchwały.
Orzeczenie WSA zaskarżyło miasto. Wskazywało na zbyt daleko idące wnioski sądu, m.in. o nieproporcjonalności podwyżek. Zdaniem pełnomocnik stolicy prowadziłyby one do tego, że każda legalnie podjęta tego typu uchwała jednostki samorządowej mogłaby zostać zakwestionowana przy zastosowaniu pozaustawowych kryteriów ocennych.