Dziś ma się odbyć pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa w nowym składzie. Decyzję o tym podjęła Małgorzata Manowska, I prezes Sądu Najwyższego.

Nowi członkowie KRS zostali wyłonieni w pierwszej połowie maja br. Po raz drugi w historii o składzie tego organu zdecydował Sejm. Większość wskazanych przez posłów sędziów pełnić będzie kadencję w radzie po raz drugi, a więc ostatni (prawo przewiduje, że członkiem KRS można być tylko dwa razy). Wśród tych, którzy zasiądą w KRS po raz pierwszy, znaleźli się Anna Dalkowska, była wiceminister sprawiedliwości i sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, Irena Bochniak, sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza, Krystyna Morawa-Fryźlewicz, sędzia Sądu Rejonowego w Nowym Targu i Stanisław Zdun, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie. Po raz drugi wybrani zostali m.in. Paweł Styrna, dotychczasowy przewodniczący KRS, Dariusz Drajewicz czy Maciej Nawacki.
Zwołane na dziś posiedzenie KRS ma potrwać do piątku i zapewne w tym czasie zostaną wyłonione organy rady, którymi są przewodniczący oraz prezydium. KRS wybiera również dwóch wiceprzewodniczących. Zgodnie z ustawą o KRS (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 269) do zadań przewodniczącego należy reprezentowanie rady oraz organizacja jej pracy, a w tym m.in. zwoływanie posiedzeń tego organu (z wyjątkiem pierwszego posiedzenia KRS w nowym składzie, gdyż tę kompetencję ustawa powierza I prezesowi SN), przewodniczenie obradom i czuwanie nad ich przebiegiem. Z kolei prezydium kieruje pracami rady i zapewnia jej prawidłowe funkcjonowanie między posiedzeniami plenarnymi, a w szczególności przygotowuje projekty porządku posiedzeń plenarnych KRS. W skład tego organu wchodzi trzech członków rady. ©℗