Skarga na przewlekłość sądu rejonowego nie może być skutecznie złożona "poza tokiem" postępowania czyli już po wydaniu prawomocnego orzeczenia kończącego sprawę. Skarga wniesiona z naruszeniem tego warunku jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu – stwierdził w niedawno opublikowanym wyroku Sąd Okręgowy w Bydgoszczy.

Sprawa dotyczyła mężczyzny, który domagał się stwierdzenia przewlekłości postępowania w sprawie toczącej się przed Sądem Rejonowym w Bydgoszczy i przyznanie mu z tego tytułu odszkodowania w kwocie 2500 zł. W uzasadnieniu wskazał, że „żywił przekonanie, iż sąd podejmie czynności w celu rozpoznania sprawy, a nie jakiekolwiek czynności, stwarzające jedynie pozór rozpoznawania sprawy”. Takimi, zdaniem skarżącego, miały być czynności dowodowe trwające półtora roku dotyczące faktury, której wysokość miała być przeszkodą w umorzeniu udziałów. W ocenie mężczyzny sąd dokonał rażąco błędnych ustaleń, przyjął nieistniejącą fakturę za odpowiadającą rzeczywistości i na podstawie takich ustaleń oddalił jego żądania. Wobec tego do czasu wydania merytorycznego rozstrzygnięcia w zakresie jego roszczenia lub przedstawienia logicznego uzasadnienia ze wskazaniem podstaw faktycznej i prawnej oddalenia tego żądania istnieje stan przewlekłości.

W odpowiedzi na skargę prezes sądu wniósł o jej odrzucenie, ewentualnie oddalenie. Jego zdaniem bowiem z analizy akt sprawy wynika, że nie może być mowy o przewlekłości postępowania, zaś same czynności podejmowane przez referendarza sądowego i sędziego były podejmowane niezwłocznie.

Rozpoznający sprawę Sąd Okręgowy w Bydgoszczy nie przyznał racji skarżącemu i odrzucił skargę. W sprawie zostało, bowiem wydane postanowienie kończące w dniu 3 listopada 2021 r. i nie zostało ono zaskarżone. Skargę na przewlekłość, zgodnie z przepisami, wnosi się zaś "w toku postępowania w sprawie". Ma ona bowiem na celu spowodowanie podjęcia przez sąd, przed którym toczy się (przewlekle) postępowanie, niezbędnych działań w kierunku zapobieżenia dalszemu przedłużaniu tego postępowania. Dlatego skarga może być wniesiona jedynie w trakcie toczącej się sprawy tj. do czasu wydania orzeczenia kończącego sprawę w danej instancji.

Postanowienie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 16 marca 2022 r., VIII S 1/22.