Celem projektu jest odciążenie sądów w sprawach bezspornych i skrócenie czasu na dokonanie czynności w postępowaniu wieczystoksięgowym. Jak podaje MS, w 2020 r. wpłynęło ok. 5 mln spraw wieczystoksięgowych, a średni czas ich rozpoznania wynosił trzy miesiące. Nieco inne dane podaje Polski Związek Firm Deweloperskich. Według niego terminy w poszczególnych sądach w 2020 r. wynosiły: w Warszawie 8 miesięcy, w Gdańsku – 10,73 miesiąca, w Krakowie 10 miesięcy, we Wrocławiu 5,5 miesiąca, w Poznaniu 4,3 miesiąca. Dlatego deweloperzy już rok temu postulowali umożliwienie dokonywania wpisów notariuszom.
Notariusze mogliby dokonywać wpisów w księgach wieczystych, które wiązałyby się z zakładaniem nowych ksiąg przez wyodrębnienie nieruchomości lokalowej z zabudowanej nieruchomości gruntowej, gdy zbywcą jest przedsiębiorca, oraz wpisu hipoteki. Bez zmian pozostałyby regulacje dotyczące doręczeń zawiadomień o dokonaniu wpisu w księdze wieczystej. Nadal leżałoby to w gestii sądów wieczystoksięgowych. Nowelizacja przewiduje, że obywatele i inni uczestnicy obrotu prawnego będą mogli wybrać, czy wolą złożyć wniosek przez notariusza, czy na podstawie obowiązujących dotychczas procedur.
Reklama
Etap legislacyjny
Projekt w wykazie prac legislacyjnych rządu