Czym jest alienacja rodzicielska? Nie ma jednoznacznej, kodeksowej definicji tego zjawiska. Przede wszystkim chodzi jednak o sytuacje, w których po rozstaniu (rozwodzie, separacji itp.) sąd przyznaje władzę rodzicielską w pełnym zakresie obu rodzicom. Zdarzają się przypadki, w których jeden z nich próbuje w taki sposób wpłynąć na dziecko, by nie mogło – lub nie chciało – utrzymywać kontaktu z drugim rodzicem. W tle zazwyczaj tli się konflikt między byłymi małżonkami lub partnerami. Jak wskazują eksperci, aby sądy mogły skuteczniej reagować na przejawy alienacji, potrzebne są zmiany w prawie. Jedną z propozycji, która padła w uwagach przedstawionych do projektu nowelizacji k.r.o. oraz innych ustaw, jest dodanie nowego przepisu do art. 113, który określa ogólne zasady realizacji kontaktów z dzieckiem.
Obecnie regulacja stanowi, że rodzice i dziecko mają prawo do spotykania się, niezależnie od przyznanego im zakresu władzy rodzicielskiej. Kontakty obejmują zwłaszcza przebywanie z dzieckiem, komunikację czy korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość. Nowy przepis miałby wskazywać również, że: „Domniemywa się, że utrzymywanie przez dziecko kontaktów z obojgiem rodziców jest zgodne z dobrem dziecka”. Dodanie takiej regulacji mogłoby, zdaniem ekspertów, pozwolić na zapobieganie przedmiotowemu traktowaniu dziecka w konflikcie dorosłych oraz zwrócić uwagę sądów na potrzebę zapewnienia kontaktu z obojgiem rodziców.