Niedopuszczalne jest otwarcie nagrobka i wyjęcie zwłok z grobu, by sprawdzić jakość wykonania prac przez ekipę kamieniarską. Uznał tak Sąd Okręgowy w Olsztynie.

Sprawa dotyczyła dzieła wykonanego przez kamieniarzy. Zdaniem mężczyzny, który zlecił zrobienie nagrobka dla swojego ojca, ekipa odstawiła fuszerkę. Mężczyzna domagał się rozebrania nagrobka i wykonania prac naprawczych fundamentu, to jest rozebrania istniejącego fundamentu i wykonania nowego zagłębienia w gruncie 1,1 metra beton C 15/20 oraz ponownego zamontowania nagrobka.
Fachowcy nie poczuwali się do jakiejkolwiek winy. Uważali, że z ich strony wszystko zostało wykonane właściwie.
Powód zawnioskował więc o powołanie biegłego, który mógłby ocenić, czy doszło do błędów, czy też robota została wykonana właściwie.
Szkopuł w tym, że aby to uczynić, należałoby wyjąć ciało zmarłego z grobu.
Sąd Okręgowy w Olsztynie, który zajmował się sprawą, podkreślił, że zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego (obecnie państwowego inspektora sanitarnego).
W tej konkretnej sprawie powód nie wykazał, by był jedyną osobą uprawnioną do grobu, zaś z orzecznictwa sądów administracyjnych jednolicie wynika, iż prawo do ekshumacji zwłok (szczątków) jest prawem wspólnym wszystkich osób bliskich zmarłego, bowiem stanowi dobro osobiste każdej z tych osób.
Dodatkowo ‒ zgodnie z orzecznictwem sądowym ‒ tylko szczególne okoliczności mogą przemawiać za uwzględnieniem wniosku o ekshumację zwłok.
„W sprawie takiej jak rozpatrywana, abstrahując od braku uprawnienia wyłącznie powoda do dysponowania szczątkami, nakazanie pozwanym czynności żądanych pozwem, musi zostać ocenione jako zbyt daleko idące” ‒ wskazał sąd w niedawno opublikowanym uzasadnieniu.
I uznał, że roszczenie powoda w okolicznościach sprawy jest nie tylko żądaniem niemożliwym, lecz także sprzecznym z zasadami współżycia społecznego.
Powinien on błędy ekipy kamieniarskiej wykazywać w inny sposób ‒ nienaruszający spokoju zmarłego.
Wyrok jest prawomocny.

orzecznictwo

Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z 29 października 2021 r., sygn. akt IX Ca 315/21 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia