Kwestia sądowego zabezpieczania zasad kontaktów osób ubezwłasnowolnionych od dawna sprawiała praktyczne problemy, głównie ze względu na fakt, że przepisy wprost na to nie pozwalały. W 2018 r. wypowiedział się na ten temat Sąd Najwyższy. W uchwale III CZP 11/18 stwierdzono, że rodzicom dorosłego dziecka, które jest całkowicie ubezwłasnowolnione i ma prawnie ustanowionego opiekuna, nie przysługuje prawo do żądania ustalenia kontaktów przez sąd opiekuńczy. W orzeczeniu zwrócono uwagę na zasadniczy problem – nie można stosować przepisów o kontaktach z dziećmi w drodze analogii, ponieważ sytuacja osoby ubezwłasnowolnionej jest zupełnie inna niż małoletniego. Stąd propozycja ustawodawcy, by uregulować jednoznacznie tę kwestię w drodze nowelizacji.
Projektowany przepis zakłada, że do kontaktów z osobami ubezwłasnowolnionymi całkowicie odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy o kontaktach z dzieckiem. Z jednym wyjątkiem – wyłączony zostanie ten ich zakres, który nakłada obowiązek kontaktowania się z rodzicami. Jak podkreśla ustawodawca w uzasadnieniu projektu, to konieczne, by uszanować podmiotowość osób ubezwłasnowolnionych. Nowe przepisy umożliwią składanie wniosków do sądu rodzinnego zarówno w zakresie ustalenia kontaktów, jak i ich ograniczenia bądź zakazania, jeśli zaistnieje taka potrzeba. W szczególnych przypadkach sąd będzie mógł również wszcząć tego typu postępowanie z urzędu, na przykład w momencie, gdy opiekun osoby ubezwłasnowolnionej utrudniał jej widywanie się z najbliższymi.