W 2018 r. Węgry zmieniły niektóre ustawy dotyczące zwalczania nielegalnej imigracji. Ustaliły m.in. nową podstawę niedopuszczalności wniosków o udzielenie azylu oraz wprowadziły penalizację działalności organizacyjnej mającej na celu ułatwienie składania wniosków o udzielenie azylu przez osoby nieposiadające prawa do azylu na mocy prawa węgierskiego oraz wprowadziły ograniczenia swobody przemieszczania się nałożone na osoby podejrzane o popełnienie takiego czynu zabronionego.

Komisja Europejska uznała, że Węgry uchybiły zobowiązaniom ciążącym na nich na mocy dyrektywy w sprawie procedur i skierowała w tej sprawie skargę do TSUE.

We wtorek Trybunał przyznał rację KE.

Reklama

"Węgry uchybiły swoim zobowiązaniom ciążącym na nich na mocy dyrektywy w sprawie procedur, pozwalając na odrzucenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej jako niedopuszczalnego ze względu na to, że wnioskodawca przybył na terytorium Węgier przez państwo, w którym nie jest narażony na prześladowania lub na ryzyko doznania poważnej krzywdy lub w którym zapewniony jest odpowiedni poziom ochrony" - czytamy w wyroku TSUE.

"Obwarowując sankcją karną działalność organizacyjną, prowadzoną w celu umożliwienia wszczęcia postępowania o udzielenie ochrony międzynarodowej osobom, które nie spełniają ustanowionych przez prawo krajowe kryteriów przyznania tej ochrony, Węgry naruszyły prawo Unii" - dodał Trybunał.