Wzmocnienie trwałości małżeństwa i rodziny, a także lepsze zabezpieczenie praw dziecka to główny cel przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektu nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.io.) i innych ustaw, opublikowanego wczoraj na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Proponowane rozwiązania przewidują m.in. wprowadzenie obowiązku zawiadamiania prokuratora o każdym toczącym się przed sądem postępowaniu opiekuńczym dotyczącym dziecka (nowelizacja art. 59 k.p.c.). Ochronie małoletnich ma też służyć doprecyzowanie, że ich wysłuchanie przed sądem ma się odbywać w przystosowanym do tego celu pokoju (nowelizacja art. 2161 i art. 576 k.p.c.).
Projekt zmierza także do usprawnienia postępowania w sprawach o rozwód lub o separację, co ma ograniczyć czas ich trwania. Nowelizacja zakłada rozszerzenie instytucji mediacji przez umożliwienie stronom bezpłatnego udziału w niej. Ma to dotyczyć rozwodzących się małżonków, którzy mają wspólne małoletnie dzieci. Realizacji tego postulatu ma służyć dodanie przepisów art. 4361–4365 k.p.c. oraz nowelizacja art. 1835 k.p.c. i przepisów ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 755 ze zm.).
Nowelizacja przewiduje też liczne zmiany dotyczące wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, wykonywania postanowień w sprawach rodzinnych, testów DNA na ojcostwo oraz kontaktów z małoletnimi i osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi.
W uzasadnieniu ustawy wskazano wymierne koszty rozpadu rodziny. To 150 zł na każdego obywatela, prawie 210 zł, jeśli weźmie się pod uwagę tylko osoby płacące podatki, i niemal 250 zł w przeliczeniu na osobę w wieku produkcyjnym. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach