Grzywna w wysokości 30 tys. zł będzie mogła być orzeczona tylko w przypadku enumeratywnie wymienionych wykroczeń, takich jak: spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym i kolizji (art. 86 par. 1, 1a i 2 kodeksu wykroczeń), prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu (art. 87 par. 1 k.w.), niestosowanie się do znaku, sygnału lub polecenia w ruchu drogowym (art. 92 par. 1 i 2 k.w.), przekroczenie prędkości o więcej niż 30 km/h (art. 92a par. 2 k.w.), łamanie zakazu wyprzedzania (art. 92b k.w.), nieudzielenie pomocy ofierze wypadku (art. 93 k.w.), prowadzenie pojazdu bez uprawnienia (art. 94 par. 1 k.w.), łamanie zakazu wjazdu na przejazd kolejowy (art. 97a).
Minimalne grzywny za niektóre wykroczenia także wzrosną. I tak za spowodowanie tzw. lekkiego wypadku (gdy poszkodowany wymaga leczenia krótszego niż tydzień) grzywna wyniesie co najmniej 1,5 tys. zł, a jeśli sprawca był w stanie po użyciu alkoholu – 2,5 tys. zł. Samo prowadzenie po alkoholu, bez spowodowania kolizji, również będzie zagrożone minimalną karą w wysokości 2,5 tys. zł. Surowiej ma być traktowane spowodowanie zagrożenia dla pieszych – za nieustąpienie pierwszeństwa i omijanie na pasach zapłacimy co najmniej 1,5 tys. zł. Za przekroczenie prędkości o więcej niż 30 km/h będzie grozić maksymalnie 800 zł, choć pierwotnie planowano 3 tys. zł.