Zwiększenie najwyższej kwoty mandatu z 500 zł do 5 tys. zł (z 1 tys. zł do 6 tys. zł przy zbiegu wykroczeń) oraz podwyższenie maksymalnej grzywny nakładanej w postępowaniu sądowym z 5 tys. zł do 30 tys. zł – przewiduje przyjęty przez Sejm projekt zmian w prawie o ruchu drogowym.

Grzywna w wysokości 30 tys. zł będzie mogła być orzeczona tylko w przypadku enumeratywnie wymienionych wykroczeń, takich jak: spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym i kolizji (art. 86 par. 1, 1a i 2 kodeksu wykroczeń), prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu (art. 87 par. 1 k.w.), niestosowanie się do znaku, sygnału lub polecenia w ruchu drogowym (art. 92 par. 1 i 2 k.w.), przekroczenie prędkości o więcej niż 30 km/h (art. 92a par. 2 k.w.), łamanie zakazu wyprzedzania (art. 92b k.w.), nieudzielenie pomocy ofierze wypadku (art. 93 k.w.), prowadzenie pojazdu bez uprawnienia (art. 94 par. 1 k.w.), łamanie zakazu wjazdu na przejazd kolejowy (art. 97a).
Minimalne grzywny za niektóre wykroczenia także wzrosną. I tak za spowodowanie tzw. lekkiego wypadku (gdy poszkodowany wymaga leczenia krótszego niż tydzień) grzywna wyniesie co najmniej 1,5 tys. zł, a jeśli sprawca był w stanie po użyciu alkoholu – 2,5 tys. zł. Samo prowadzenie po alkoholu, bez spowodowania kolizji, również będzie zagrożone minimalną karą w wysokości 2,5 tys. zł. Surowiej ma być traktowane spowodowanie zagrożenia dla pieszych – za nieustąpienie pierwszeństwa i omijanie na pasach zapłacimy co najmniej 1,5 tys. zł. Za przekroczenie prędkości o więcej niż 30 km/h będzie grozić maksymalnie 800 zł, choć pierwotnie planowano 3 tys. zł.
W przypadku niektórych wykroczeń popełnianych w warunkach recydywy (jak jazda po użyciu alkoholu, spowodowanie kolizji, przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h), czyli w ciągu dwóch lat od ukarania, minimalna grzywna za dany czyn będzie podniesiona dwukrotnie.
Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem przepisów o recydywie, które zaczną obowiązywać z dziewięciomiesięcznym poślizgiem.
Etap legislacyjny
Ustawa przed rozpatrzeniem przez Senat