Instytucja skargi nadzwyczajnej, wprowadzona nową ustawą o Sądzie Najwyższym (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 154 ze zm.), pozwala na wzruszenie prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego lub wojskowego. Zgodnie z art. 89 par. 1 ustawy o SN jest to możliwe m.in., gdy orzeczenie narusza konstytucyjne zasady lub wolności, w sposób rażący narusza prawo przez błędną wykładnię lub też zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądów z materiałem dowodowym. Ale przepis zawiera też ważne zastrzeżenie: skarga może być wniesiona, jeśli orzeczenie nie może być uchylone lub zmienione w trybie innych nadzwyczajnych środków zaskarżenia.
Jednym z nich, obok np. kasacji czy skargi kasacyjnej, jest skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Uzyskanie takiego prejudykatu otwiera drogę do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, powstałych w wyniku niezgodnego z prawem działania władzy publicznej.