Od wejścia w życie nowych przepisów dotyczących doręczeń przez portal informacyjny (PI) radcowie prawni i adwokaci zgłaszali liczne zastrzeżenia co do jego funkcjonowania. Samorządy prawnicze wnioskowały o wprowadzenie zmian ułatwiających korzystanie z PI. 21 lipca ich przedstawiciele spotkali się z sędzią Wojciechem Łukowskim, zastępcą koordynatora krajowego ds. koordynacji wdrożeń systemów informatycznych w sądach powszechnych. Zadeklarował on udostępnienie we wrześniu nowych funkcjonalności w portalu informacyjnym.
Najważniejsza zmiana to wprowadzenie w portalu skrzynek odbiorczych grupujących w jednej zakładce dokumenty (pisma sądowe) podlegające doręczeniu w trybie regulacji art. 15zzs9 ust. 2 ustawy covidowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.), kierowane do konkretnego pełnomocnika. Drugą ważną nowością ma być generowanie przez system powtórnego zawiadomienia o piśmie oczekującym na odczytanie w ciągu siedmiu dni od umieszczenia go na portalu informacyjnym.