W uzasadnieniu podjęcia prac nad projektem zwrócono uwagę przede wszystkim na konieczność szczegółowego określenia zasad, na jakich minister sprawiedliwości ma sprawować nadzór nad kuratorami, przenosić pracowników między sądami i delegować ich do innych jednostek. Uszczegółowione zostaną warunki odbywania aplikacji kuratorskiej i przeprowadzania egzaminów zawodowych. Ustawa ma zagwarantować także jasność warunków wykonywania zawodu, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy i zasad przyznawania dodatków do wynagrodzeń. Zawarte w niej rozwiązania mają zapobiec sytuacjom, w których kuratorzy pracujący w różnych okręgach są nierównomiernie obciążeni obowiązkami zawodowymi.
Nowelizacja będzie też pierwszym krokiem do wzmocnienia ochrony prawnej kuratorów, zwłaszcza tych, którzy uczestniczą w postępowaniu karnym. Przedstawiciele zawodu wielokrotnie podkreślali, że podczas wykonywania obowiązków (np. przeprowadzania wywiadów środowiskowych) często nie czują się bezpiecznie i nie są dostatecznie chronieni. Na razie nie sprecyzowano jednak, jakie konkretnie instrumenty zostaną im przyznane.
Zmiany mają objąć też postępowania dyscyplinarne. Jak podkreśla ministerstwo, konieczne jest doprecyzowanie zwłaszcza warunków, w jakich można zwolnić ze stanowiska kuratora, który rażąco naruszył prawo lub uchylał się bez przyczyny od wykonywania swoich obowiązków. Nowelizacja wprowadzi także nowe zasady powoływania kuratorów okręgowych i zmodyfikuje strukturę organizacyjną służby kuratorskiej.
Etap legislacyjny
Projekt wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów