O uchwale składu siedmiu sędziów tej Izby poinformowano w czwartek w komunikacie na stronie SN.

Jak przekazano, zdaniem Sądu Najwyższego, wyłączenie kontroli sądowej w zakresie legalności takich decyzji KRS "stanowiłoby ograniczenie prawa do sądu sędziego przenoszonego w stan spoczynku i stałoby w sprzeczności z przepisami prawa Unii Europejskiej, wykładanymi w judykaturze Trybunału Sprawiedliwości UE".

W podjętej 30 czerwca uchwale SN chodziło o przepisy Prawa o ustroju sądów powszechnych w kontekście regulacji z ustawy o KRS, która mówi, że uczestnik postępowania przed Radą "może odwołać się do SN z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem".

Natomiast zgodnie z zapisami dot. ustroju sądów "sędzia przechodzi w stan spoczynku z dniem ukończenia 65 roku życia, chyba że nie później niż na sześć miesięcy i nie wcześniej niż na dwanaście miesięcy przed ukończeniem tego wieku oświadczy KRS wolę dalszego zajmowania stanowiska".

"KRS może wyrazić zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego, jeżeli jest to uzasadnione interesem wymiaru sprawiedliwości lub ważnym interesem społecznym, w szczególności jeśli przemawia za tym racjonalne wykorzystanie kadr sądownictwa powszechnego lub potrzeby wynikające z obciążenia zadaniami poszczególnych sądów. Uchwała KRS jest ostateczna" - stanowi ten przepis.

Właśnie w związku z kwestią "ostateczności" takich uchwał pojawiły się rozbieżności w rozumieniu tego przepisu, co stało się powodem skierowania w styczniu br. pytania prawnego do poszerzonego składu Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN.

"SN uznał, że co do zasady istnieje droga sądowa i podstawa prawna do kontroli uchwał KRS" - poinformowano w komunikacie tego sądu.

Jak uznał SN, możliwości odwołania nie wyklucza określenie przez Prawo o ustroju sądów powszechnych uchwał KRS wydawanych w przedmiocie dalszego zajmowania stanowiska przez sędziego osiągającego wiek uprawniający do przejścia w stan spoczynku jako ostatecznych. "W ocenie SN, kategoria ostateczności nie wyklucza sądowej kontroli nad uchwałami KRS. Nie można uznać, by ostateczny charakter decyzji oznaczał jej niezaskarżalność" - podkreślił SN.

W tym zakresie dokonano wyraźnego rozróżnienia pomiędzy kategoriami ostateczności oraz prawomocności. "Przyjęto, że walor ostateczności oznacza brak możliwości skontrolowania decyzji w administracyjnym toku instancji. Ostateczność nie oznacza natomiast wyłączenia kontroli sądowej uchwały pod względem jej legalności przez SN" - uznano w uchwale.