Dziś wchodzi w życie rozporządzenie Prezydenta RP zmieniające regulamin Sądu Najwyższego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1077). Jednym z pierwszych widocznych – choć głównie dla dziennikarzy – efektów nowych przepisów jest to, że Piotr Falkowski przestaje być rzecznikiem prasowym Izby Dyscyplinarnej, ponieważ regulamin likwiduje w ogóle możliwość ustanowienia odrębnego rzecznika dla tej izby.

Od dziś dopuszczalne jest funkcjonowanie tylko i wyłącznie jednego rzecznika, który podlega bezpośrednio I prezesowi SN (funkcję rzecznika prasowego SN od roku pełni sędzia Aleksander Stępkowski).
Zgodnie z nowym regulaminem co do zasady Sąd Najwyższy ma orzekać na posiedzeniach niejawnych, choć przewodniczący będzie mógł skierować sprawę albo na posiedzenie jawne, albo na rozprawę. Odnosi się to jednak do spraw, które nie są uregulowane kodeksem postępowania cywilnego lub kodeksem postępowania karnego. Jeśli z k.p.c. lub k.p.k. będzie wynikało, że sprawa musi być rozpoznawana na rozprawie, wówczas regulamin nie będzie miał w tym względzie zastosowania. Na razie, zgodnie z nowelizacją ustawy covidowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1090), zarówno w czasie trwania epidemii, jak i rok po odwołaniu stanu zagrożenia nią Sąd Najwyższy nie jest związany wnioskiem skarżącego o rozpoznanie skargi kasacyjnej na rozprawie również w przypadku występowania w sprawie istotnego zagadnienia prawnego, bez względu na datę wniesienia skargi kasacyjnej.
Ważne Zgodnie z nowym regulaminem co do zasady Sąd Najwyższy ma orzekać na posiedzeniach niejawnych, choć przewodniczący będzie mógł skierować sprawę na posiedzenie jawne lub na rozprawę
Za to zgodnie z regulaminem narada wstępna w celu omówienia występujących w sprawie zagadnień, która do tej pory była obowiązkowa przed rozprawą lub posiedzeniem, od dziś będzie fakultatywna.
Rozporządzenie wprowadza też nowe zasady wyboru I prezesa SN. I tak zgłoszenie kandydata, które do tej pory odbywało się tajnie, poprzez zakreślenie kółkiem liczby przy nazwisku na liście sędziów, teraz ma być jawne, a nazwisko kandydata zgłaszane ustnie. Natomiast komisja skrutacyjna ma się składać z pięciu członków, po jednym z każdej izby, a w jej skład mają wejść najmłodsi wiekiem sędziowie z tych izb.
Rozporządzenie głowy państwa precyzuje też, że I prezes SN powołuje i odwołuje przewodniczących wydziałów i ich zastępców na wniosek prezesa danej izby. Co ciekawe, choć w SN działa audytor wewnętrzny i radca prawny, to zgodnie z nowym par. 7 pkt 1a regulaminu Sąd Najwyższy będzie też mógł korzystać z obsługi świadczonej przez zewnętrznego radcę prawnego.
Etap legislacyjny
Rozporządzenie weszło w życie 24 czerwca 2021 r.