Od dziś dopuszczalne jest funkcjonowanie tylko i wyłącznie jednego rzecznika, który podlega bezpośrednio I prezesowi SN (funkcję rzecznika prasowego SN od roku pełni sędzia Aleksander Stępkowski).
Zgodnie z nowym regulaminem co do zasady Sąd Najwyższy ma orzekać na posiedzeniach niejawnych, choć przewodniczący będzie mógł skierować sprawę albo na posiedzenie jawne, albo na rozprawę. Odnosi się to jednak do spraw, które nie są uregulowane kodeksem postępowania cywilnego lub kodeksem postępowania karnego. Jeśli z k.p.c. lub k.p.k. będzie wynikało, że sprawa musi być rozpoznawana na rozprawie, wówczas regulamin nie będzie miał w tym względzie zastosowania. Na razie, zgodnie z nowelizacją ustawy covidowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1090), zarówno w czasie trwania epidemii, jak i rok po odwołaniu stanu zagrożenia nią Sąd Najwyższy nie jest związany wnioskiem skarżącego o rozpoznanie skargi kasacyjnej na rozprawie również w przypadku występowania w sprawie istotnego zagadnienia prawnego, bez względu na datę wniesienia skargi kasacyjnej.