W komunikacie włoski Urząd Monopolowy podał, że firma Google naruszyła artykuł 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Artykuł ten stwierdza, że niezgodne z rynkiem wewnętrznym i zakazane jest nadużywanie przez jedno lub więcej przedsiębiorstw dominującej pozycji na rynku wewnętrznym lub na znacznej jego części w zakresie, w jakim może wpływać na handel między państwami członkowskimi.