Obowiązująca od 16 grudnia br. ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, czyli tarcza 6.0 (Dz.U. z 2020 r. poz. 2255), nie zadowoliła wszystkich przedsiębiorców, którzy liczyli na wsparcie od państwa.
Nowelizacja przewiduje, że pomoc w postaci dodatkowego postojowego, świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Funduszu Pracy, trafi tylko do tych podmiotów, które zanotowały określony spadek przychodu i które działają w enumeratywnie wymienionych w przepisach branżach.