Ogłoszony we wtorek wyrok TK dotyczył skargi Fundacji Badań nad Prawem. Jej źródłem był sprawa z Wrocławia, gdzie urząd miasta ogłosił konkurs na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Nie rozstrzygnął go jednak, w wyniku czego fundacja wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ten jednak oddalił ją, uznając, że nie jest to sprawa administracyjna. Decyzję tę podtrzymał Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę kasacyjną.
W tej sytuacji fundacja postanowiła zwrócić się do TK, wnosząc o pochylenie się nad art. 1 oraz art. 3 par. 2 pkt 8 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2325).
Skład orzekający jednogłośnie uznał, że oba przepisy we wskazanym rozumieniu są niezgodne z ustawą zasadniczą. Nie oznacza to jednak ich uchylenia, a jedynie konieczność takiej interpretacji, by sprawy bezczynności przy rozstrzyganiu otwartych konkursów uznać za sprawy administracyjne, podlegające kontroli WSA.
Reklama
W ustnych motywach wskazano, że nie ma znaczenia, iż postępowanie konkursowe toczyło się na podstawie ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie – dotyczyło ono bowiem wydawania pieniędzy publicznych. Na podstawie tego wyroku skarżąca może domagać się wznowienia postępowania przed sądami administracyjnymi. ©℗

orzecznictwo

Wyrok TK z 15 grudnia 2020 r., sygn. akt SK 12/20. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia