Użycie w znaku towarowym nazwy miejscowości nie przesądza o złej woli zgłaszającego. Dopuszczalna jest więc prawna rejestracja takiego znaku towarowego.
ORZECZENIE
Urząd Patentowy zarejestrował znak towarowy słowno-graficzny Złoty Potok, złożony m.in. z grafiki przedstawiającej słońce, z którego wypływa strumień, i wyrażenia złoty potok. Znak zarejestrowano na rzecz spółki Sokpol z Myszkowa dla towarów w klasie nicejskiej 29 i 32 – soki, esencje, lemoniady, sorbety, woda mineralna i in. Wójt gminy Złoty Potok złożył jednak swój sprzeciw, a spółka Złoty Potok wniosek o unieważnienie znaku towarowego. Obie strony zarzuciły Sokpolowi zgłoszenie znaku w złej wierze i wprowadzanie odbiorców w błąd co do pochodzenia towaru. Odbiorcy mogliby mniemać, że woda, z której produkowane są wyroby Sokpolu, pochodzi ze źródeł w miejscowości Złoty Potok w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.