Zamiar rozpoczęcia prac rozbiórkowych należy zgłosić do starostwa powiatowego (urzędu miasta). Nie zawsze konieczne jest uzyskanie pozwolenia. Nie wymagają tego m.in. rozbiórki niewielkich altan, wiat, przydomowych oranżerii oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zasadą jest, że rozbiórka budynków lub budowli wymaga uzyskania pozwolenia z urzędu miasta lub starostwa powiatowego. Od tej zasady istnieje jednak szereg wyjątków.

Pozwolenia nie wymaga rozbiórka budynków i budowli – niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską – o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości. Należy jednak pamiętać, że rozbiórka obiektów budowlanych wymaga uprzedniego zgłoszenia właściwemu organowi, w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania tych robót.

Pozwolenia nie wymaga także rozbiórka obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki. Zatem, mówiąc prościej, jeśli nie trzeba było pozwolenia by wybudować np. małą wiatę, nie trzeba także mieć pozwolenia, by ją rozebrać.

Kiedy pozwolenie jest konieczne?

Starostwo powiatowe (urząd miasta) może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, jeżeli rozbiórka tych obiektów:

1) może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska lub
2) wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką.

Urząd miasta (starostwo) może żądać, ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub mienia, przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub dotyczących prowadzenia robót rozbiórkowych.

Jak znieść współwłasność działki, domu lub mieszkania?

Wniosek o pozwolenie

Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego może być wydane po uprzednim przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000), jeżeli jest ona w danym przypadku wymagana oraz po uzyskaniu przez inwestora (np. właściciela), wymaganych pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów. Przy czym uzgodnienie, wyrażenie zgody lub opinii powinny nastąpić w terminie 14 dni od dnia przedstawienia proponowanych rozwiązań. Niezajęcie przez organ stanowiska w tym terminie uznaje się jako brak zastrzeżeń do przedstawionych rozwiązań.

Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy dołączyć:
1) zgodę właściciela obiektu;
2) szkic usytuowania obiektu budowlanego;
3) opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;
4) opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
5) pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi;
6) w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu.

Jak uzyskać wypis i wyrys z ewidencji gruntów?

Gdy budynek jest zabytkiem

Budynki, które podlegają ochronie jako zabytki wymagają dodatkowej zgody. Zgodnie z prawem budowlanym pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków może być wydane po uzyskaniu decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków o skreśleniu tego obiektu z rejestru zabytków. Jeśli obiekt lub obszar nie jest wpisany do rejestru zabytków, ale jest za to ujęty w gminnej ewidencji zabytków, wówczas pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje wójt gminy w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Jeśli wojewódzki konserwator zabytków nie zajmie stanowiska w ciągu 30 dni - uznaje się to jako brak zastrzeżeń do przedstawionych we wniosku rozwiązań projektowych.

Pożyczka w rodzinie. Jak to zrobić zgodnie z prawem?

Sytuacje nagłe

Co w przypadku, gdy budynek wymaga natychmiastowych prac rozbiórkowych z powodu realnego zagrożenia? Ustawa Prawo budowlane stanowi, że roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę lub przed ich zgłoszeniem, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia jednak od obowiązku bezzwłocznego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego.

Jak przepisać nieruchomość na dziecko?

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (zobacz tekst ujednolicony), w szczególności art. 31, 32 i 39