Kodeks budowlany powinien wyraźnie rozstrzygnąć, że ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2006 r. nr 216, poz. 1584 ze zm. – tzw. antykorupcyjna) ma zastosowanie także do powiatowych i wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego. Takie stanowisko przedstawił Maciej Klepacz, zastępca szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego w uwagach do projektu kodeksu budowlanego.
W jego ocenie brak działań legislacyjnych w tym zakresie jedynie utrwali obecne problemy związane z funkcjonowaniem ustawy antykorupcyjnej. Osoby podlegające jej przepisom nie mogą zajmować określonych stanowisk związanych z prowadzeniem biznesu.
„Trzeba zwrócić uwagę, że powiatowe i wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego zaliczają się do (...) administracji zespolonej, podczas gdy ustawa antykorupcyjna na postawie art. 2 pkt 1 lit. c – obejmuje swym zakresem podmiotowym kierownika urzędu i jego zastępcę w urzędach terenowych organów rządowej administracji specjalnej, a więc w administracji niezespolonej” – wskazuje Klepacz. Jak podkreśla, przez to właśnie w obecnym stanie prawnym nie można jednoznacznie stwierdzić, czy powiatowi i wojewódzcy inspektorzy podlegają obostrzeniom ustawowym. A to – z punktu widzenia transparentności życia publicznego – jest zjawiskiem niekorzystnym
Etap legislacyjny
Projekt po konsultacjach społecznych