Skoro przepisy wprowadzone w trakcie pandemii nie zmieniły regulacji szczególnych dotyczących spółdzielni mieszkaniowych, to rada nadzorcza nie może podejmować decyzji o zmianie trybu przeprowadzenia walnego zgromadzenia i sposobu przyjmowania uchwał.

Tak uznał Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku, którego uzasadnienie niedawno opublikowano.
Powódka będąca członkiem jednej ze spółdzielni mieszkaniowych domagała się stwierdzenia nieważności uchwał podjętych w sierpniu 2020 r. Dotyczyły one dwóch kwestii: zatwierdzenia zmiany regulaminu, która pozwalała na przeprowadzenie walnego zgromadzenia członków spółdzielni na piśmie, a także upoważnienia zarządu spółdzielni do zwołania i prowadzenia walnego zgromadzenia. Powódka twierdziła, że uchwały naruszają przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1208 ze zm.). Spółdzielnia powoływała się na wprowadzenie w drodze tarcz antycovidowych szczególnych regulacji dotyczących walnych zgromadzeń w czasie pandemii.
Sąd pierwszej instancji doszedł do wniosku, że problem ma charakter typowo prawny, i przyznał rację powódce. Wskazał, że ustawodawca zdecydował się na zmianę jedynie przepisów ustawy – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 648), a nie szczególnych regulacji dotyczących spółdzielni mieszkaniowych. Dlatego stwierdził, że spółdzielnia nie miała kompetencji, by samowolnie zmieniać tryb przeprowadzania walnych zgromadzeń.
Pozwana spółdzielnia wniosła apelację od wyroku, zarzucając rozstrzygnięciu przyjęcie błędnej wykładni przepisów. Sąd drugiej instancji zdecydował jednak o uchyleniu przyjętych uchwał. Podobnie jak sąd okręgowy zauważył, że przepisy tarcz antycovidowych wprowadzone w marcu 2020 r. nie zmieniły regulacji dotyczących ściśle spółdzielni mieszkaniowych, zwłaszcza w zakresie zwoływania i przeprowadzania walnych zgromadzeń. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych szczegółowo normuje tryb ich zwoływania, który nie został tutaj zastosowany, a statut spółdzielni również nie dawał możliwości zmian w tym zakresie.
– Nie zmieniają tego argumenty pozwanej podnoszone w toku postępowania i w apelacji, oparte na poglądach doktryny i korespondencji międzyresortowej, z których wynika dostrzeżenie problemu zwoływania walnych zgromadzeń spółdzielni mieszkaniowych w czasie pandemii. Poglądy doktryny ani jakiekolwiek pisma nie są źródłem prawa, a to ostatnie – w zakresie przeprowadzania walnych zgromadzeń w spółdzielniach mieszkaniowych – w dacie podejmowania zaskarżonych ustaw nie zostało zmienione – czytamy w uzasadnieniu rozstrzygnięcia.
Wyrok jest prawomocny.©℗

orzecznictwo

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 22 czerwca 2022 r., sygn. akt I ACa 669/21 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia