"Wydanie przedmiotowego rozporządzenia zwolni kredytobiorców będących osobami fizycznymi z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych zarówno od umorzonych przez bank kwot z tytułu zaciągniętego kredytu na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, (...) jak również od przychodu z tytułu spłaty kwoty kredytu zaciągniętego na własne cele mieszkaniowe i zabezpieczonego hipotecznie, poniżej jego wartości nominalnej w związku z zastosowaniem ujemnych stóp referencyjnych" - napisano w uzasadnieniu rozporządzenia.

Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem z zaniechania będą mogli skorzystać kredytobiorcy, którzy wzięli kredyt na własne cele mieszkaniowe we CHF, jak również w innych walutach, w tym w PLN.

"Pozwoli to na nieróżnicowanie sytuacji prawno-podatkowej osób fizycznych, które zaciągnęły kredyty na zaspokojenie własnych celów mieszkaniowych" - napisano w uzasadnieniu.

Zgodnie z planami rozporządzenie ma mieć zastosowanie do dochodów uzyskanych od stycznia 2015 roku do końca grudnia 2016 r.

W uzasadnieniu podano, że według szacunków Związku Banków Polskich zastosowanie ujemnych stóp procentowych, po pomniejszeniu ich o marżę banku, spowoduje, że łączna kwota ujemnych odsetek w całym sektorze bankowym wyniesie ok. 20 mln zł rocznie.

ZBP oszacował, że kwota umorzeń może wynieść 200-400 mln zł w okresie wieloletnim, a same umorzenia będą stosowane w "wyjątkowych przypadkach". (PAP)

seb/ asa/