Samowola budowlana nie jest pojęciem zdefiniowanym ustawowo. Ogólnie przyjmuje się, że jest to wybudowanie obiektu (budynku, budowli, obiektu małej architektury) bez pozwolenia na budowę albo bez uprzedniego zgłoszenia lub pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ.

W praktyce za samowolę budowlaną uważa się także odbudowanie, rozbudowanie, nadbudowywanie pomieszczeń do już istniejących budynków lub samowolne odstąpienie w sposób istotny od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę bądź w odpowiednich przepisach prawa itd. O ile samowola budowlana nie zostanie “zalegalizowana” w sposób przewidziany przepisami prawa, zasadniczo będzie skutkować nakazem rozbiórki. Legalizacja samowoli budowlanej może przebiegać w dwóch odrębnych trybach.

Legalizacja starych samowoli

W myśl art. 103 ust. 2 obowiązującej ustawy Prawo budowlane, do obiektów, których budowa została zakończona przed dniem wejścia w życie tej ustawy (tj. przed 1 stycznia 1995 r.) lub w stosunku do których przed tym dniem zostało wszczęte postępowanie administracyjne, stosuje się przepisy art. 37-42 ustawy Prawo budowlane z 1974 r. Ustawa z 1974 roku była bardziej liberalna od nowej ustawy przede wszystkim w zakresie braku konieczności uiszczenia przez inwestora opłat legalizacyjnych.

- Prawo budowlane z 1974 r. przewidywało możliwość zalegalizowania samowoli, jeżeli wybudowany bez pozwolenia obiekt budowlany spełniał wszystkie wymagania przepisów oraz jego lokalizacja nie naruszała przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym. Przeprowadzenie takiego postępowania raczej nie sprawiało większych problemów. W związku z tym pod panowaniem poprzedniej ustawy dosyć często budowano bez pozwolenia na budowę, by w późniejszym terminie legalizować gotowe i użytkowane obiekty. Obecnie, aby zastosowanie znalazły przepisy ustawy Prawo budowlane z 1974 r. należy udowodnić organowi administracyjnemu, że samowolna budowa została zakończona przed 1 stycznia 1995 r. Pomocne mogą okazać się książki ruchu budowlanego, które były prowadzone w urzędach gminnych a także rachunki za materiały budowlane, umowy z pracownikami budowy oraz zeznania świadków, którzy potwierdzają, że budowa została zakończona przed 1995 rokiem, zdjęcia lotnicze itp. W praktyce inwestorzy mają jednak trudności z udowodnieniem zakończenia budowy przed tą datą w związku z tym postępowania prowadzone w tym trybie są dosyć skomplikowane - informuje Katarzyna Grzywacka, radca prawny, partner w kancelarii Cekiera Grzywacka Oleksiewicz sp. k.

Legalizacja samowoli powstałych po 1995 roku

Legalizacja samowoli powstałych po 1995 r. jest możliwa o ile: budowa jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności (i) ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo (ii) ustaleniami ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych, w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem.

Procedurę legalizacyjną otwiera wówczas wydanie postanowienia w przedmiocie wstrzymania prowadzenia robót budowlanych (gdy obiekt nie został jeszcze wybudowany) i nałożenia na inwestora określonych obowiązków, w szczególności dostarczenia do organu w wyznaczonym terminie w szczególności następujących dokumentów:

a) zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

b) projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami;

c) oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W toku postępowania legalizacyjnego inwestor powinien także uiścić opłatę legalizacyjną.

- Do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kar, z tym że stawka podlega wówczas pięćdziesięciokrotnemu podwyższeniu. W związku z tym opłata legalizacyjna w przypadku budowy bez wymaganego pozwolenia na budowę wynieść może nawet 50 tys. zł w przypadku domów jednorodzinnych i 25 tys. zł w przypadku garaży, większych altan i domków letniskowych. Budowa bez wymaganego zgłoszenia może natomiast skutkować koniecznością uiszczenia opłaty legalizacyjnej w wysokości od 2,5 do 5 tys. zł - informuje Katarzyna Grzywacka.