Przyznanie spółdzielniom mieszkaniowym roszczenia o ustanowienie użytkowania wieczystego gruntów pod budynkami zakłada projekt ustawy, nad którym pracuje MRiT – wynika z informacji z wykazu prac legislacyjnych rządu.

W piątek w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów na stronach kancelarii premiera pojawiła się informacja o pracach nad projektem ustawy o uregulowaniu praw do gruntów zabudowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe. Nad projektem pracuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Z informacji wynika, że projektowana ustawa ma na celu przyznanie spółdzielniom mieszkaniowym roszczenia o ustanowienie użytkowania wieczystego gruntów oraz o nieodpłatne przeniesienie własności znajdujących się na nich budynków. Dotyczy to gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa albo samorządu terytorialnego oraz budynków, wybudowanych przez spółdzielnie lub ich poprzedników po 5 grudnia 1990 r. Projektowana ustawa ma zawierać przepisy pozwalające na odejście od umownego trybu ustanawiania użytkowania wieczystego na rzecz trybu administracyjnego.

„Dotychczasowe doświadczenia i próby uregulowania stanów prawnych gruntów zabudowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe wskazują na zasadność odejścia od umownego trybu ustanawiania użytkowania wieczystego na rzecz trybu administracyjnego. Rozpatrzenie roszczenia w drodze decyzji administracyjnej zagwarantuje stronom możliwość skorzystania z instrumentów zwalczania bezczynności lub przewlekłości postępowania oraz zapewni możliwość poddania rozstrzygnięcia kontroli instancyjnej” – czytamy w informacji na stronach KPRM.

Spółdzielnie dostaną 12 miesięcy na złożenie wniosku o ustanowienie użytkowania wieczystego pod wykorzystywanymi przez nie budynkami mieszkalnymi. Jeśli spółdzielnie już złożyły wniosek o ustanowienie użytkowania wieczystego, ale ich sprawa nie trafiła przed sąd powszechny lub Sąd Najwyższy, będą mogły wybrać administracyjno-prawną ścieżkę realizacji roszczenia.

„Ustanowienie użytkowania wieczystego gruntu wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności budynków będzie się wiązało z zobowiązaniem spółdzielni mieszkaniowej, na rzecz której będzie ono ustanowione, do uiszczania właścicielowi pierwszej opłaty i opłat rocznych za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste” – czytamy w informacji na stronach KPRM.

Jednocześnie w projekcie przewidziana została możliwość udzielenia bonifikaty od pierwszej opłaty za ustanowienie użytkowania wieczystego. Bonifikaty ma udzielać organ właściwy do wydania decyzji na podstawie zarządzenia wojewody - w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, natomiast w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego - na podstawie uchwały właściwej rady lub sejmiku.

„W efekcie powyższej regulacji zainteresowane spółdzielnie mieszkaniowe uzyskają możliwość uregulowania stanu prawnego gruntów, na których wybudowały budynki mieszkalne. Ponadto ustabilizowaniu ulegnie sytuacja prawna osób posiadających spółdzielcze prawa do lokali oraz ekspektatywę ich ustanowienia. Projektowana regulacja umożliwi łatwiejszy obrót tymi prawami oraz pozwoli na skorzystanie z możliwości przekształcenia go w odrębną własność” – wskazano w informacji w wykazie prac legislacyjnych.

Projekt ma zostać przedłożony pod obrady Rady Ministrów w IV kwartale 2022 r. (PAP)

autor: Marek Siudaj