Z opisu wynika, że spółka uczestniczyła w licytacji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego i zapewne wygrała przetarg, uzyskując tzw. przybicie. Postanowienie o przybiciu organ egzekucyjny wydaje po zamknięciu licytacji na rzecz licytanta, który zaoferował najwyższą cenę (art. 111m ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; dalej: u.p.e.a.). Podaje się w nim: imię i nazwisko nabywcy, oznaczenie nieruchomości, datę licytacji i cenę nabycia. W orzecznictwie sądowym akcentuje się, że postanowienie o przybiciu ogłasza się niezwłocznie po zamknięciu licytacji, a to oznacza wymóg bezzwłocznego działania organu egzekucyjnego. Zatem stadium przybicia zbiega się w czasie z poprzedzającym go stadium – licytacją. Takie uregulowanie ma na celu eliminowane stanu niepewności co do wyników licytacji, co ma szczególne znaczenie dla tego, kto zaoferował najwyższą cenę.