Ułatwienia ma wprowadzić ustawa o zmianie sposobu użytkowania niektórych budynków niemieszkalnych na budynki mieszkalne, której wstępne założenia zostały zaprezentowane w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. W uzasadnieniu do zmian czytamy, że wynikają one z dwóch, nachodzących na siebie procesów. Z jednej strony pandemia COVID-19 spowodowała, że rozwinął się model pracy zdalnej, a część sklepów stacjonarnych przeniosła swoją działalność do internetu, czego efektem są pustoszejące budynki biurowe, a z drugiej - napływ uchodźców do Polski spowodował konieczność zapewnienia znacznej liczby mieszkań.

Mniej biurokracji