W odpowiedzi na pytania DGP Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wskazuje, że proponowany kształt nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, prawa spółdzielczego i ustawy o własności lokali może być jeszcze modyfikowany na kolejnych etapach rządowego procesu legislacyjnego. Podkreśla także, że jest otwarte na dyskusję, by jak najlepiej wcielić w życie postanowienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Do projektu, który przygotowało MRPiT, wiele krytycznych uwag przedstawiło Rządowe Centrum Legislacji. Odnosiły się one zwłaszcza do sposobu realizacji wyroku TK (sygn. akt K 3/19) nakazującego ustawodawcy dostosowanie przepisów tak, by były zgodne z ustawą zasadniczą. Poprzednia zmiana prawa przez pomyłkę pozbawiła bowiem członkostwa w spółdzielniach m.in. osoby, którym przysługiwała ekspektatywa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. W ocenie RCL obecne propozycje w tym zakresie mogą spowodować, że ustawodawca znów pozbawi części uprawnionych prawa do członkostwa i oprze ponowne włączenie konkretnych grup osób w poczet spółdzielni na arbitralnych przesłankach.
Zapytaliśmy MRPiT, czy w związku z uwagami przedstawionymi przez RCL planuje korekty projektu. Resort w odpowiedzi poinformował, że realizacja orzeczenia TK „jest kwestią złożoną i skomplikowaną”, ale „niezależnie od stopnia złożoności problemu MRPiT zależy na wypracowaniu w ramach rządowego procesu legislacyjnego takiego brzmienia przepisów, które najpełniej będzie realizować wspomniane wyroki”.
I choć ministerstwo stoi na stanowisku, że wzięło pod uwagę wszystkie sytuacje, które mogły zaistnieć w praktyce, to nie wyklucza jednak zmian zaproponowanego kształtu nowelizacji. Pozostaje też otwarte na rzeczową dyskusję, również z RCL. Obecnie trwa analiza uwag zgłoszonych w ramach konsultacji i opiniowania.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie opiniowania