Od 1 lipca 2021 r. weszły w życie kolejne przepisy Ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 11) i rozpoczął się kolejny etap cyfryzacji procesu budowlanego. Aktualnie możliwe jest złożenie przez Internet m.in. wniosków o wydanie pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie.

Cyfryzacja procesu budowlanego zakłada stopniowe przechodzenie z formy papierowej na elektroniczną podczas wypełniania i składania zawiadomień oraz wniosków niezbędnych w procesie inwestycyjnym. Ma stanowić ułatwienie dla uczestników procesu budowlanego – inwestorów i architektów. Odejście od tradycyjnej formy papierowej pozwoli na przyspieszenie i usprawnienie niezbędnych procedur administracyjnych.

Pierwszy etap cyfryzacji

Pierwszy etap cyfryzacji nastąpił w lutym 2021 r. i dzięki niemu można w formie elektronicznej złożyć m.in.:
• wniosek o pozwolenie na rozbiórkę;
• wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę;
• wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu;
• zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych;
• wniosek o legalizację;
• oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Ponadto możliwe jest elektroniczne zgłoszenie robót budowlanych (niewymagające dołączenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego), zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części oraz zgłoszenie rozbiórki.

Zmiany od 1 lipca 2021 r.

Kolejny etap cyfryzacji nastąpił 1 lipca 2021 r. i umożliwi złożenie w formie elektronicznej wniosków o:
pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym;
• wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego;
• zmianę pozwolenia na budowę;
• wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego;
• wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego;
• pozwolenie na użytkowanie.

Przez Internet można dokonać także zgłoszenia robót budowlanych oraz zawiadomienia o zakończeniu budowy. Nie uchyla to jednak obowiązku załączenia przez inwestora oryginału dziennika budowy do zawiadomienia o zakończeniu budowy. Aktualnie trwają prace nad wprowadzeniem Elektronicznego Dziennika Budowy (EDB).

Cyfryzacja procesu budowlanego obejmuje także projekt budowlany. Do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę można dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany w postaci elektronicznej.

Kopie zamiast oryginałów dokumentów

Składanie wniosków i zgłoszeń wymaga często dołączenia stosownych dokumentów. Dotychczas niezbędne było złożenie ich w oryginale, a niektórych w formie odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem. Od 1 lipca 2021 r. ułatwieniem jest możliwość dołączania do wniosków i zgłoszeń kopii załączników zamiast ich oryginałów.

Alternatywa w postaci złożenia kopii dokumentów została przewidziana dla niektórych załączników do wniosku o pozwolenie na budowę, zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Niektóre załączniki nadal trzeba będzie doręczyć w oryginale, np. dziennik budowy. Kopiami będziemy mogli posłużyć się załączając opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty do projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz do projektu architektoniczno-budowlanego na etapie wnioskowania o pozwolenie na budowę. Dotyczy to zarówno wniosków w postaci papierowej jak i w formie elektronicznej. W przypadku tych pierwszych załączniki powinny mieć postać kserokopii, natomiast przy wnioskach elektronicznych wystarczy dołączyć skany dokumentów.

Jak dopełnić formalności przez Internet?

Elektroniczne formularze są dostępne na portalu e-Budownictwo prowadzonym przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego pod adresem https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/.

Wybrany wniosek można wypełnić online, bez konieczności jego wydruku oraz dołączyć do niego wymagane załączniki za pośrednictwem platformy ePUAP. Wypełniony formularz podpisuje się za pośrednictwem platformy ePUAP, np. przy wykorzystaniu profilu zaufanego, a następnie przesyła do właściwego urzędu.

Warto pamiętać, że złożenie wniosków i zgłoszeń w formie elektronicznej jest fakultatywne. Nadal istnieje możliwość załatwienia sprawy w tradycyjnej formie papierowej.

Piotr Jarzyński – Partner w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy