Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało wszystkich stu senatorów.

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym ma wzmocnić ochronę osób kupujących nowe mieszkania w przypadku upadku firmy deweloperskiej i wyeliminować ryzyko utraty przez nabywców środków na mieszkaniowych rachunkach powierniczych. Na jej mocy powstanie Deweloperski Fundusz Gwarancyjny prowadzony przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, którego głównym źródłem zasilania będą składki deweloperów. W przypadku otwartego rachunku powierniczego maksymalna składka ma wynieść 2 proc., natomiast w przypadku zamkniętego rachunku powierniczego - 0,2 proc.

Senat w czwartek zaproponował kilka poprawek do tej ustawy.

Jedna z nich ma nałożyć obowiązek informacyjny w zakresie sprzedawanych przez deweloperów lokali, które nie spełniają wymogu metrażu dla lokali mieszkalnych.

Kolejna z przyjętych poprawek zmierza do obniżenia maksymalnych stawek procentowych, według których ma być wyliczana wysokość składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny (z 2 proc. na 1 proc. oraz z 0,2 proc. na 0,1 proc.).

Senat chce również, by w ustawie znalazł się przepis dający prawo nabywcy do odstąpienia od umowy w przypadku nie usuwania przez deweloperów wad zgłoszonych w protokole odbioru, pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu.

Celem kolejnych zmian, które zyskały większość w Senacie, jest usunięcie z katalogu czynności kontrolnych banku obowiązek sprawdzania, czy deweloper nie zalega z podatkami, składkami na ZUS, czy zobowiązaniami wobec podwykonawców.

W trakcie prac nad ustawą w Senacie prezes UOKiK Tomasz Chróstny przekonywał, że ustawa jest kolejnym ważnym krokiem w kierunku wzmocnienia pozycji konsumenta wobec silniejszej strony, jaką jest deweloper. Wskazał, że konsument będzie mógł sprawnie wyegzekwować od dewelopera usunięcie nieprawidłowości w mieszkaniu, które kupuje. Usuwana jest też luka w przepisach, która pozwalała na realizację przedsięwzięć bez mieszkaniowych rachunków powierniczych. Ponadto - jak mówił - zwiększane są też obowiązki po stronie banków tak, by mogły jeszcze lepiej sprawować nadzór nad przekazywaniem deweloperom transz środków na budowę inwestycji.

Chróstny podkreślił, że Fundusz zasilany składkami deweloperów będzie gwarantował bezpieczeństwo nabywców nie tylko w przypadku upadłości firm deweloperskich, ale także w przypadku upadłości banków.

Ustawa zakłada, że nabywca nowego mieszkania będzie mógł odmówić dokonania odbioru ze względu na istotne wady lokalu. Ponadto, doprecyzowuje procedurę odbioru mieszkania wraz z określeniem konsekwencji nieusunięcia wady w wyznaczonym przez konsumenta terminie.

Przepisy określają też prawa i obowiązki stron umowy deweloperskiej w przypadku ogłoszenia upadłości banku prowadzącego mieszkaniowy rachunek powierniczy (MRP). Ponadto doprecyzowują zasady dokonywania przez nabywcę wpłat na MRP, zasady uprawnień kontrolnych banku i zasady dokonywania wypłat z MRP na rzecz dewelopera.