Ustawodawca wprowadzając definicje obiektów małej architektury w pierwszej kolejności zwraca uwagę, że mają to być niewielkie obiekty, spełniające określoną funkcję. W celu klasyfikacji danego obiektu, jako obiektu małej architektury, należy zweryfikować czy ma on wymiary zbliżone do obiektów wymienionych w art. 3 pkt 4) Prawa budowlanego, a jego funkcja użytkowa jest taka, jak podana w wyżej wymienionej definicji.
Media

Zgodnie z art. 3 pkt 4) Prawa budowlanego przez obiekt małej architektury należy rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:

a) obiekty kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) obiekty użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.

Należy zwrócić uwagę, że przywołany przepis poprzez użycie sformułowania „w szczególności” wprowadza przykładowy, otwarty katalog obiektów małej architektury.

Ustawodawca wprowadzając definicje obiektów małej architektury w pierwszej kolejności zwraca uwagę, że mają to być niewielkie obiekty, spełniające określoną funkcję. W celu klasyfikacji danego obiektu, jako obiektu małej architektury, należy zweryfikować czy ma on wymiary zbliżone do obiektów wymienionych w art. 3 pkt 4) Prawa budowlanego, a jego funkcja użytkowa jest taka, jak podana w wyżej wymienionej definicji.

Obiekty małej architektury to zatem niewielkie obiekty będące obiektami kultu religijnego, architektury ogrodowej, służące do rekreacji codziennej i utrzymania porządku lub inne spełniające powyższe funkcje. W praktyce do obiektów małej architektury zaliczymy z pewnością fontanny, oczka wodne, wszelkie ozdobne figurki ogrodowe, pergole czy też murowane na stałe grille.

Na podstawie obowiązującego obecnie art. 29 ust 2 pkt 19) Prawa budowlanego budowa obiektu małej architektury poza miejscem publicznym nie wymaga ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia.

Natomiast budowa obiektu małej architektury w miejscu publicznym wymaga już stosownie do art. 29 ust 1 pkt 28) Prawa budowlanego zgłoszenia. W zgłoszeniu takim należy scharakteryzować rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz wskazać termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia budowy obiektu małej architektury w miejscu publicznym trzeba będzie załączyć m.in. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane, a także w zależności od innych uwarunkowań prawnych – odpowiednie szkice lub rysunki czy tez stosowne pozwolenia, uzgodnienia i opinie.

Patrycja Gorgoń-Wróbel, radca prawny w BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy