W języku potocznym słowo remont ma dość szerokie znaczenie. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej jako: Prawo budowlane) zawiera definicję tego pojęcia. Przed przystąpieniem do prac remontowych należy ustalić jakich formalności należy dopełnić, aby prowadzić roboty budowlane zgodnie z prawem.
ikona lupy />
Media

Definicja remontu w Prawie budowlanym

W Prawie budowlanym remont zdefiniowano jako wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Przykładem remontu jest np. odrestaurowanie elewacji budynku.

Remontu nie będą stanowić prace mające na celu utrzymanie obiektu budowlanego w dobrym stanie techniczno-użytkowym, jak np. malowanie ścian, wymiana płytek. Wszystkie wyżej wymienione roboty należy zakwalifikować jako konserwację, która nie wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych.

ikona lupy />
Media

Definicja przebudowy w Prawie budowlanym

Pod pojęciem przebudowy Prawo budowlane rozumie wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.

Przebudowa obejmuje takie roboty budowlane jak:

 • zamurowanie okna;
 • wykonanie nowego otworu okiennego;
 • wymiana schodów wewnętrznych (np. z drewnianych na metalowe);
 • zmiana w układzie ścian nośnych.

Decyzja o pozwoleniu na budowę czy zgłoszenie?

Zarówno remont jak i przebudowa stanowią roboty budowlane. W Prawie budowlanym zasadą jest konieczność uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę przed rozpoczęciem robót budowlanych. Od zasady tej przewidziano jednak liczne wyjątki.

W zależności od zakresu i doniosłości planowanych robót budowlanych potrzebne może być:

 • uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę

albo

 • dokonanie zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych.

W niektórych przypadkach nie będzie wymagane ani uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę ani dokonanie zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych.

Roboty budowlane wymagające wydania decyzji o pozwoleniu na budowę

Decyzja o pozwoleniu na budowę jest obowiązkowa m.in. dla przedsięwzięć, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 oraz robót budowlanych wykonywanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków.

Roboty budowlane wymagające zgłoszenia

Dokonania zgłoszenia wymaga m.in.:

 • przebudowa przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany;
 • docieplenie budynku o wysokości powyżej 12 m i nie wyższego niż 25 m;
 • remont budynku, którego budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę - w zakresie przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych;
 • instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych;
 • remont i przebudowa prowadzone na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

Roboty budowlane niewymagające decyzji o pozwoleniu na budowę ani zgłoszenia

Uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę albo dokonania zgłoszenia nie wymagają m.in.:

 • przebudowa budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wyłączeniem przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych;
 • remont obiektów budowlanych, z wyłączeniem remontu budowli, których budowa wymaga pozwolenia na budowę oraz budynków, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę - w zakresie przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych;
 • remont urządzeń budowlanych;
 • montowanie konstrukcji antenowych i radiokomunikacyjnych o wysokości do 3 metrów.
 • Podział projektu budowlanego. Nowe reguły po nowelizacji ustawy

W świetle przepisów Prawa budowlanego zamurowanie okna stanowi przebudowę. Zamurowanie okna w budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie wymaga co do zasady uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Obowiązkowe jest jednak dokonanie zgłoszenia. W przypadku innych budynków zamurowanie okna wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Bez względu na rodzaj budynku decyzja o pozwoleniu na budowę jest obowiązkowa m.in. dla przedsięwzięć, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko czy oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, a także robót budowlanych wykonywanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków.

Gdy chcemy wykonać remont lub przebudowę to powinniśmy zawsze upewnić się czy roboty budowlane wymagają uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę albo dokonania zgłoszenia, albowiem Prawo budowlane zawiera szereg szczegółowych regulacji w tym zakresie.

radca prawny Jan Jarzyński – Partner w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy
Piotr Jarzyński – Partner w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy