Wracają wyłączenia stosowania m.in. prawa budowlanego i ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki niektórych obiektów.
Powrót do starych przepisów, uchwalanych na początku pandemii, przewiduje poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, którym zajął się wczoraj Sejm. Zaproponowane regulacje są w dużej mierze powtórzeniem wcześniej obowiązującego art. 12 specustawy covidowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 374). Przepis ten miał charakter czasowy i przestał obowiązywać po 4 września br.
Tym razem wyłączenia mają zostać dodane do ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1845). Będą obowiązywały każdorazowo w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii i przewidują, w związku z przeciwdziałaniem epidemii, możliwość odstąpienia od stosowania m.in przepisów:
■ ustawy – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333),
■ ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz aktów planistycznych, o których mowa w tej ustawie,
■ ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 282 ze zm.).
Zasadnicza różnica w stosunku do wcześniejszych regulacji polega na tym, że z możliwości odstąpienia od stosowania przepisów wymienionych ustaw będą mogły skorzystać podmioty wykonujące działalność leczniczą. Wyłączenie będzie teraz warunkowane zgodą wojewody.
O prowadzeniu robót budowlanych oraz zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego inwestor będzie musiał niezwłocznie powiadomić organy administracji architektoniczno-budowlanej. Te zaś będą miały możliwość ustalenia wymagań dotyczących zabezpieczeń i prowadzenia robót budowlanych, jeżeli ich prowadzenie powoduje zagrożenie dla zdrowia i życia.
W przypadku prowadzenia robót budowlanych w związku z przeciwdziałaniem epidemii, których rozpoczęcie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, inwestor będzie obowiązany zapewnić objęcie kierownictwa oraz nadzoru nad tymi robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnościach.