19 września 2020 r. weszła w życie nowelizacja przepisu art. 42 Prawa budowlanego, mówiącego o obowiązku inwestora do ustanowienia profesjonalnych podmiotów do realizacji niektórych bardziej skomplikowanych procesów budowlanych w osobach kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

W obecnie obowiązującym stanie prawnym przepis wydaje się być uproszczony i wskazywać w sposób bardziej precyzyjny przypadki, kiedy inwestor powinien powierzyć wykonywanie prac nadzorowi specjalisty kierownika budowy.

Uprzednio w komentowanym przepisie znajdowały się oprócz wyliczanki wariantów prac, gdzie konieczny jest udział osób posiadających uprawnienia budowlane były również wskazane obowiązki kierownika budowy, jak choćby ten mówiący o konieczności prowadzenia dziennika budowy, oznakowaniu terenu budowy tablica informacyjną czy zabezpieczeniu terenu budowy. Obecnie wytyczne te zostały zebrane w przepisie art. 45 Prawa budowlanego, w którym mowa jest o zasadach prowadzenia dziennika budowy oraz pozostałych czynności kierownika budowy opisanych w przepisie art 45a Prawa Budowlanego.

W nowym przepisie art. 42 Prawa Budowlanego, ustawodawca skupił się na wyliczeniu przypadków, w których koniecznym będzie ustanowienie kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego.

Kierownik budowy będzie niezbędny, gdy:

- roboty budowlane objęte są decyzją o pozwoleniu na budowę,
- do budowy wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
- sieci mediów: takich jak elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa;
- wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
- obiektów budowlanych, niewymienionych w pkt 2, 3 i 5-30 Prawa budowlanego oraz w ust. 2, usytuowanych na terenach zamkniętych, ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych, z wyłączeniem budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej;
- instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;
- podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych;
- stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3.
- do wykonania instalacji gazowych wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku czy mikroinstalacji biogazu rolniczego.’Kierownik budowy potrzebny będzie również do przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany oraz robót budowlanych objętych decyzją o legalizacji budowy, o której mowa w art. 49 ust. 4 Prawa budowlanego i robót budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4.

Podsumowując specjalista będzie konieczny do prowadzenia najprościej nazywając - robót niebezpiecznych lub złożonych. Dlatego też w przypadku budów mniej skomplikowanych a mieszczących się jednak w wyżej wymienionych kategoriach, organy administracji architektoniczno-budowlanej mają prawo wyłączyć, w drodze decyzji, obowiązek ustanawiania kierownika budowy.

Natomiast inspektor nadzoru inwestorskiego będzie obowiązkowo reprezentował inwestora, gdy: taki obowiązek wynika z decyzji o pozwoleniu na budowę, roboty budowlane objęte są decyzją o legalizacji budowy jak również, gdy roboty budowlane objęte są decyzją, o której mowa w art. 51 ust. 4 Prawa budowlanego czyli roboty budowlane objęte decyzją o pozwoleniu na wznowienie tych robót oraz w przypadku obiektów budowlanych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 2 Prawa Budowlanego; czyli w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury wydanego w tej sprawie.

Nowelizacja Prawa budowlanego zgodnie z intencjami autorów ma na celu uproszczenie procedur, usunięcie nadmiernych obowiązków po stronie inwestora oraz doprecyzowanie regulacji budzących wątpliwości interpretacyjne czy tak się stanie będzie można ocenić już za kilka miesięcy, gdy przepisy zaczną funkcjonować w praktyce.

Zofia Gałązka, radca prawny/ partner Grupa Prawna Togatus