Kiedy wchodzi w życie nowelizacja Prawa budowlanego? Już 19 września 2020 roku! Zmiany, według zapewnień rządu, mają uprościć i przyspieszyć proces inwestycyjno-budowlany, który dziś jest bardzo długi i skomplikowany. Co się zmienia?

Najważniejsze zmiany w Prawie budowlanym dotyczą między innymi:

• uproszczenia legalizacji samowoli budowlanych,
• odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych,
• rezygnacji ze wzoru o pozwolenie na budowę,
• zasad uzyskiwania warunków przyłączeniowych,
• kwestii bezpieczeństwa pożarowego.W obecnych realiach prawnych i działalności organów administracji państwowej, od etapu podjęcia pierwszych czynności w ramach procesu budowlanego do momentu przysłowiowego „wbicia łopaty” upływa od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Wszystko zależne jest od skomplikowania i rozmiaru inwestycji oraz szybkości działania organu administracji wydającego pozwolenie na budowę.

PROJEKT BUDOWLANY

W obowiązującym stanie prawnym projekt budowlany jest jednolitym dokumentem zawierającym:
• elementy zagospodarowania działki,
• projekt architektoniczny budowlany,
• projekt techniczny.


Zatem dotychczasowy wniosek o pozwolenie na budowę musi zawierać tzw. projekt techniczny, którego opracowanie przez architekta jest bardzo czasochłonne.

Nowe przepisy zawarte w Prawie budowlanym wprowadzają podział projektu budowlanego na trzy dokumenty:
• projekt zagospodarowania działki lub terenu,
• projekt architektoniczno-budowlany
• projekt techniczny.


Odtąd w chwili złożenia wniosku o pozwolenie na budowę dokumentacja nie musi zawierać projektu technicznego. Teraz architekt będzie mógł pracować nad częścią wykonawczą projektu w czasie badania przez organ administracji wniosku o pozwolenie na budowę. Natomiast projekt techniczny będzie dopiero przedkładany organowi nadzoru budowlanego na etapie składania wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.

LEGALIZACJA SAMOWOLI BUDOWLANYCH

Zagadnienie legalizacji samowoli budowlanych zostało rozwiązane między innymi poprzez wprowadzenie uproszczonego postępowania legalizacyjnego dla budynków lub ich części, które powstały ponad 20 lat temu bez wymaganego pozwolenia na budowę. Niezbędnym elementem nowej procedury będzie jedynie inwentaryzacja geodezyjna oraz ekspertyza potwierdzająca, iż obiekt jest bezpieczny w użytkowaniu. Podkreślenia wymaga, iż z nowej procedury nie będzie można skorzystać, jeśli przed 18 września zostanie wydany nakaz rozbiórki.

ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

Istotnej zmiany dozna procedura odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych. Zgodnie z nowymi przepisami niedopuszczalne będzie uzyskiwanie odstępstw dla obiektów już zrealizowanych jako samowoli budowlanych bądź bez uzyskania zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę. W związku z tym, każdy kto chce zalegalizować obiekty, które nie są zgodne z przepisami techniczno-budowlanymi ma czas na dotychczasową procedurę do 18 września. W przeciwnym razie będzie musiał liczyć się z nakazem rozbiórki obiektu lub obowiązkiem przeprowadzenia prac dostosowujących budynek do przepisów, co może być bardzo kosztowne. Taki stan prawny będzie niekorzystny dla osób, które nie zdążą zalegalizować odstępstw przed 18 września.

WNIOSKI O POZWOLENIE NA BUDOWĘ

Wejście w życie nowych przepisów oznacza także zmianę procedury składania wniosków o pozwolenie na budowę. Aktualnie wniosek taki należy składać według wzoru określonego rozporządzeniem, jednakże nowe zasady obligować będą wnioskodawcę jedynie, aby zachował wymogi wynikające z kodeksu postępowania administracyjnego.

WARUNKI PRZYŁĄCZENIOWE

Wydaje się, że zmiany skrócą czas oczekiwania na warunki przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych, wodnych i kanalizacyjnych. Dodając art. art. 19a w ustawie z dnia 7 czerwca 2001r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Ustawodawca wyznaczył konkretne terminy dla przedsiębiorstw na wydanie warunków przyłączenia do sieci, których przekroczenie spowoduje naliczenie kar. Gestorzy sieci nie będą mogli także pobierać opłat za ustalenie warunków przyłączenia.

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

W przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu wpływającego na ochronę przeciwpożarową wymagana będzie ekspertyza. Nowe przepisy w dalszym ciągu nie rozwiązują problematycznego zagadnienia jakim są odbiory budynków przez Państwową Straż Pożarną.
W zamierzeniu rządu zmiany mają uprościć i przyspieszyć proces inwestycyjno – budowlany. Czy tak będzie – trudno przewidzieć.

radca prawny Jacek Borsukiewicz, aplikant radcowski Patrycja Sajdak - Kancelaria Radcy Prawnego Jacek Borsukiewicz