Najem i wynajem? Najemca i wynajmujący? Czy na pewno wiesz, co oznaczają te pojęcia? Bardzo często zdarza się, że są one ze sobą mylone, a ich właściwe zrozumienie jest kluczowe podczas podpisywania umów.

NAJEM (WYNAJEM)

Najem oznacza odstąpienie komuś lub wzięcie w użytkowanie jakiejś własności za wynagrodzeniem określonym w umowie. A zatem do czynienia możemy mieć z umową o najem nieruchomości, lecz także możemy powiedzieć, że oddaliśmy jakąś rzecz w najem np. samochód.

W życiu codziennym używa się również słowa „wynajem”. Oznacza ono to samo co najem, czyli oddanie komuś lub wzięcie od kogoś do czasowego użytkowania pewnej własności za odpowiednią opłatą.

Z najmem (wynajmem) bezpośrednio związane jest pojęcie najemcy, które określa jedną ze strony umowy o najem. Drugą stroną tej umowy jest wynajmujący. Oznacza to, że słowami "najemca" i "wynajmujący" w obrocie prawnym określa się zupełnie inne podmioty, pomimo tego, że „najem” i „wynajem” co do zasady oznaczają to samo.

NAJEMCA

Kim jest najemca? Definicję najemcy można stworzyć bezpośrednio na podstawie obowiązujących przepisów kodeksu cywilnego czy ustawy o ochronie praw lokatorów.

Zgodnie z tą ostatnią, to lokator jest najemcą lokalu lub osobą używającą lokal na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności.

W kodeksie cywilnym w art. 659. § 1 czytamy z kolei, że „przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz”.

Biorąc zatem pod uwagę powyższe definicje, najprostsze jest przyjęcie, iż najemcą jest osoba, która jest lokatorem danej nieruchomości i nieruchomość tą najmuje (za uiszczeniem odpowiedniej opłaty). Opłata za najem odprowadzana jest na rzecz wynajmującego.

WYNAJMUJĄCY

Jak już zostało to wspomniane, wynajmujący jest jedną ze stron umowy najmu. Ustawa o ochronie praw lokatorów wskazuje, że właścicielem jest „wynajmujący lub inna osoba, z którą wiąże lokatora stosunek prawny uprawniający go do używania lokalu”.

Oznacza to, że wynajmujący wynajmuje mieszkanie, a lokator (czyli najemca), najmuje lokal.