Osoby, które do tej pory nie otrzymały zaświadczenia o przekształceniu użytkowania wieczystego, nadal będą mogły skorzystać z bonifikaty od opłaty jednorazowej - informuje Ministerstwo Rozwoju w komunikacie.

- Ministerstwo Rozwoju informuje:

- 31 grudnia 2019 r. upłynął termin do wydania przez organ zaświadczenia. Czy powinienem podejmować jakiekolwiek działania? Przekształcenie następuje z mocy prawa, co oznacza, że dotychczasowi użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stali się ich właścicielami bez konieczności podejmowania jakichkolwiek czynności. Mimo, że upłynął 12-miesięczny termin do potwierdzenia faktu uwłaszczenia, organ nadal zobowiązany jest do wydawania zaległych zaświadczeń. Będą one miały pełną moc prawną.

- W jaki sposób mogę upewnić się, że stałem się właścicielem gruntu? W niektórych miastach (np. w Warszawie) mieszkańcy mogą skorzystać z wykazów lub wyszukiwarek nieruchomości. Mogą tam sprawdzić, które nieruchomości zostały objęte uwłaszczeniem. Warto również zajrzeć w tym celu do księgi wieczystej nieruchomości i sprawdzić treść wpisów w dziale II. Można to zrobić bezpłatnie w serwisie udostępnionym przez Ministerstwo Sprawiedliwości (ekw.ms.gov.pl). W przypadku, gdy istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że staliśmy się właścicielami gruntu, możemy wystąpić do organu o przyspieszenie wydania zaświadczenia.

- Dotąd nie otrzymałem zaświadczenia o przekształceniu. Czy mimo tego nadal będę mógł skorzystać z bonifikaty od opłaty jednorazowej? Tak. Ministerstwo przewidziało szczególne rozwiązanie dla osób, które dotąd nie uzyskały zaświadczeń potwierdzających uwłaszczenie. Mieszkańcy, którzy otrzymają je po roku 2019 będą mogli w ciągu kolejnych 2 miesięcy zgłosić zamiar uiszczenia opłaty jednorazowej. Tym samym będą mogli skorzystać z bonifikaty w najwyższym wymiarze, za cały 20-letni okres płatności. To gwarantuje, że nie poniosą oni skutków opóźnienia z przyczyn leżących po stronie urzędu.

- W mojej gminie obowiązywała bardzo korzystna bonifikata, której warunkiem było uiszczenie opłaty jednorazowej do końca 2019 roku. W kolejnych latach będzie ona znacznie niższa. Czy skoro dotąd nie otrzymałem zaświadczenia, nie będę mógł skorzystać z najwyższego wymiaru tej bonifikaty? Osoby, które otrzymały zaświadczenie po 30 listopada 2019 r., mają możliwość skorzystania z preferencyjnej bonifikaty obowiązującej w roku przekształcenia. Osoby te były bowiem pozbawione możliwości zgłoszenia zamiaru opłaty jednorazowej przed końcem 2019 roku. Mieszkańcy będą mogli wówczas otrzymać najkorzystniejszą bonifikatę. Muszą jednak zgłosić zamiar uiszczenia opłaty jednorazowej w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania zaświadczenia oraz uiszczenia pozostałej do zapłaty kwoty w ciągu kolejnych 2 miesięcy od dnia uzyskania informacji o jej wysokości.

- W marcu 2019 roku otrzymałem zaświadczenie o przekształceniu oraz uiściłem opłatę jednorazową, korzystając z przysługującej mi bonifikaty. Niedawno dowiedziałem się, że osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym przysługuje znacznie korzystniejsza, 99-procentowa ulga. Czy mimo tego, że już rozliczyłem się z urzędem, będę mógł skorzystać z bonifikaty w tym wymiarze? Tak. Osoby, które uiściły opłatę jednorazową przed 15 lipca 2019 r., nadal będą mogły występować o udzielenie bonifikaty przysługującej osobom niepełnosprawnym. W przypadku spełnienia warunków do jej udzielenia, organ uwzględni wysokość tej bonifikaty oraz zwróci właścicielowi nadpłaconą sumę.

- W mojej gminie uchwalono bonifikatę, w której nie sprecyzowano okresu jej obowiązywania. Otrzymałem zaświadczenie, ale nie zdążyłem ze zgłoszeniem zamiaru uiszczenia opłaty jednorazowej do końca ubiegłego roku. Czy to oznacza, że nie będę mógł skorzystać z tej preferencji w żadnym czasie? Jeżeli zaświadczenie - potwierdzające fakt przekształcenia - doręczone zostało przed 1 grudnia 2019 roku, właściciel będzie w takim przypadku zobligowany do wniesienia do końca lutego 2020 r. opłaty za rok 2019. Będzie natomiast mógł skorzystać z bonifikaty za pozostały do zapłaty 19-letni okres płatności. Jeżeli jednak zaświadczenie zostało doręczone po 30 listopada 2019 r., warto zgłosić zamiar uiszczenia opłaty jednorazowej w ciągu kolejnych 2 miesięcy. Wówczas bonifikata będzie nam przysługiwać za cały 20-letni okres płatności.

- Komu i w jakiej formie powinienem zgłosić zamiar uiszczenia opłaty jednorazowej? Zamiar uiszczenia opłaty jednorazowej należy zgłosić organowi, który wydał zaświadczenie potwierdzające przekształcenie. Oświadczenie to powinno zostać, co do zasady, zgłoszone na piśmie. Nie ma jednak przeszkód, aby złożyć je także za pośrednictwem platformy ePUAP przy użyciu profilu zaufanego, czy też przez placówki pocztowe tzw. listem poleconym.