Wypis i wyrys z ewidencji gruntów to dokument niezbędny np. przy zakładaniu księgi wieczystej czy zawieraniu umowy notarialnej sprzedaży działki.

Uprawnieni do uzyskania wypisu/wyrysu z ewidencji są: właściciel, a także osoba, która ma prawo zarządzać nieruchomością albo osoba albo przedsiębiorstwo, które ma prawne powody uzyskania takiego dokumentu.

Wniosek o wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków składamy w starostwie powiatowym właściwym miejscowo dla interesujących nas działek, a w przypadku dużych miast na prawach powiatu - wniosek należy złożyć w wydziale zajmującym się geodezją i katastrem urzędu miejskiego. Wniosek składamy na formularzu, który jest dostępny w wydziale geodezji oraz nierzadko także na stronie www danego urzędu. Wniosek złożyć można także poprzez internet (ePUAP). Potrzebny jest do tego tylko profil zaufany. Szczegóły znaleźć można tutaj >>

Aby wnioskować o wypis i wyrys z ewidencji gruntów musimy znać numer ewidencyjny działki. Znajdziemy go w księdze wieczystej danej nieruchomości (jeśli jest założona) albo w notarialnej umowie kupna. Jeśli nie mamy ani księgi wieczystej ani umowy notarialnej, wówczas numer działki możemy uzyskać w wydziale geodezji starostwa powiatowego (urzędu miejskiego).

Potrzebne uzasadnienie. Aby skutecznie złożyć wniosek musimy uzasadnić, do czego jest nam wypis i/lub wyrys potrzebny. Wypis i wyrys może nam być potrzebny do np. postępowania w sądzie, założenia księgi wieczystej czy aktu notarialnego sprzedaży. Pamiętaj, by uzasadnienie uwiarygodnić dołączonym dokumentem, np. o postępowaniu sądowym.

Ważne! Wymóg wskazania interesu prawnego nie dotyczy właścicieli (współwłaścicieli) oraz innych osób widniejących w operacie ewidencji gruntów do nieruchomości objętej wnioskiem.

Pełnomocnictwo. Jeśli składamy wniosek przez pełnomocnika musi on dołączyć pisemne umocowanie do tej czynności wraz z dowodem uiszczenia 17 zł opłaty za pełnomocnictwo. Osoba umocowana do działania w imieniu podmiotu gospodarczego także musi załączyć pisemne umocowanie np. wydruk KRS w przypadku prokurenta (wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za prokurę).

Opłaty

Za wypis i wyrys z ewidencji gruntów zapłacimy odpowiednio:

140 zł — za elektroniczną wersję wypisu i wyrysu,
150 zł — za wydruki wypisu i wyrysu.

Stawki powyższe dotyczą jednej nieruchomości w granicach jednego obrębu ewidencyjnego. Płatność można dokonać przelewem na właściwe konto urzędu lub w kasie urzędu.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne