Nie tylko rolnicy – jak jest obecnie – będą mogli dokonywać zamiany gruntów z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Taką możliwość zyskają też osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
Takie rozwiązanie przewiduje przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dokonywania zamiany nieruchomości. Podstawą do tego jest znowelizowana ustawa z 19 października 2001 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 817).
Osoba zainteresowana wymianą przenosiłaby na KOWR własność ziemi, a w zamian za to ośrodek przenosiłby na nią własność nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Chodzi tylko o te grunty, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, odbudowy lub rewitalizacji zostały przeznaczone na cele inne niż rolne lub też zostały określone jako inne niż rolne w ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy oraz zagospodarowania terenu. Jeśli dla nieruchomości nie ma żadnego z tych dokumentów, zamiana jest możliwa, jeśli grunt położony jest na terenie określonym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jako niezwiązany z produkcją rolniczą.
Ewentualna różnica w wartości gruntów nie może przekraczać 30 proc. droższego z nich i podlega wyrównaniu w pieniądzu. Nieruchomość oddawana KOWR nie musi mieć charakteru rolnego, choć priorytetem ośrodka jest gromadzenie jak największej ilości ziemi rolnej.
W uzasadnieniu projektu wprost jednak wskazano, że chodzi raczej o umożliwienie przekazywania „nieruchomości inwestycyjnych” podmiotom zainteresowanym, w szczególności – zarządzającym specjalnymi strefami ekonomicznymi, co ma odpowiadać na duże zainteresowanie inwestycjami i przyczynić się do rozwoju gospodarczego kraju.
Projektowana zmiana to kolejne rozszczelnienie państwowego zasobu ziemi rolnej. Wcześniejsza nowelizacja ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa umożliwiła KOWR zaciąganie kredytów hipotecznych pod zastaw tej ziemi (nie ma ograniczenia, że ma ona być nierolna). Może to prowadzić do przejęcia jej przez banki, a następnie w drodze licytacji – przez podmioty prywatne, co pozwoli obejść rygorystyczne przepisy ograniczające obrót ziemią rolną.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach publicznych