Po dodatkowych uzgodnieniach Stały Komitet Rady Ministrów (SKRM) przyjął 31 lipca projekt nowelizacji prawa budowlanego. W najbliższy wtorek może więc go przyjąć rząd, tym samym parlament ma szansę zająć się dokumentem jeszcze w tej kadencji. Sejm planuje zebrać się dwa razy przed wyborami – pod koniec sierpnia i w pierwszej połowie września.
Zmiany w prawie budowlanym mają przyspieszyć proces budowlany i uprościć niektóre procedury dla inwestorów. Według raportu Doing Business w Polsce na pozwolenie na budowę trzeba czekać średnio 153 dni, na Litwie 74, a w Wielkiej Brytanii 86. Nowelizacja przewiduje m.in. przeniesienie obowiązku dostarczania projektu technicznego z etapu pozwolenia na budowę na etap wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenia zakończenia robót. Po zmianach projekt budowlany będzie składał się z projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego (układ przestrzenny, projektowane rozwiązania techniczne i materiałowe) i projektu technicznego (opis konstrukcji, instalacji, charakterystyka energetyczna).
Projekt precyzuje też, że obiekty takie jak bankomaty, paczkomaty i inne automaty nie wymagają ani pozwolenia na budowę ani zgłoszenia. Nie będzie więc potrzebny dziennik budowy dla każdego takiego urządzenia. Resort inwestycji i rozwoju zaproponował też uproszczony tryb legalizacji starych samowoli budowlanych (powyżej 20 lat) oraz 5-letni termin, po którym nie można już wzruszyć decyzji o pozwoleniu na budowę i użytkowanie. Warunkiem skorzystania z uproszczonej, bezpłatnej procedury legalizacji będzie przedstawienie ekspertyzy technicznej, potwierdzającej możliwość bezpiecznego użytkowania obiektu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Stały Komitet RM miał pierwotnie zająć się dokumentem 18 lipca, ale zrobił to 25 lipca i odesłał go do dodatkowych uzgodnień. Były one związane z modyfikacjami w projekcie. „Wśród propozycji pojawiła się potrzeba doprecyzowania wymagań związanych z obowiązkiem sporządzenia projektu technicznego, jak również wprowadzono zapis nakładający karę pieniężną (5 tys. zł), w przypadku prowadzenia robót budowlanych bez wymaganego projektu budowlanego, w tym projektu technicznego” – poinformował DGP resort inwestycji i rozwoju.
Ponadto w projekcie określono terminy dla przedsiębiorstw sieciowych na wydanie warunków przyłączenia budynków do sieci elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych i wyznaczono kary za ich przekraczanie (1500 zł za każdy dzień opóźnienia dla przedsiębiorstw energetycznych i 500 zł dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych). Ustawa ma też wprowadzić zakaz pobierania przez przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjne opłaty za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci. Uwzględniając program „Czyste powietrze”, rząd poparł skuteczniejsze egzekwowanie obowiązku podłączania budynków do sieciowego ogrzewania. Projektant będzie sprawdzał, czy budynki mieszkalne można podłączyć do istniejącej sieci ciepłowniczej.
W nowelizacji pojawią się także kolejne zwolnienia z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę, między innymi dla instalacji gazowych wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku czy przydomowych tarasów. Z obowiązku zgłoszenia zwolnione będą np. urządzenia melioracji wodnej. Natomiast przy zmianie sposobu użytkowania budynku, która wpływa na bezpieczeństwo pożarowe – np. z mieszkania na przedszkole czy z piwnicy w bloku na escape room, konieczne będzie sporządzenie ekspertyzy przeciwpożarowej. ©℗
Premie za wzmacnianie bloków z wielkiej płyty
Stały Komitet Rady Ministrów przyjął też inny projekt Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju – nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, związanej z realizacją programu „Czyste powietrze”. Chodzi o bloki z wielkiej płyty i wsparcie gmin w inwestycjach polegających na wzmocnieniu połączeń między warstwami fakturową a konstrukcyjną w płytach wielowarstwowych za pomocą metalowych kotew.
Dodatkowa premia za takie prace będzie przyznawana, gdy inwestor już prowadzi prace termomodernizacyjne; jej wartość będzie stanowiła 50 proc. kosztów zakupu i montażu kotew. „Przeprowadzenie takich robót zwiększa bezpieczeństwo użytkowania budynków z płyt prefabrykowanych, zwłaszcza w sytuacji gdy montowane są nowe warstwy ocieplenia stanowiące dodatkowe obciążenie dla łączników będących elementami płyty wielowarstwowej” – uzasadnia resort.
Projekt przewiduje także dodatkowe wsparcie dla inwestorów, którzy przy okazji prowadzenia termomodernizacji zainstalują w budynkach systemy odnawialnych źródeł energii. W takich przypadkach premia termomodernizacyjna wyniesie nie 16 proc., a 21 proc. wartości przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Poza gminami o wsparcie na remonty (premie) będą mogły ubiegać się także wspólnoty mieszkaniowe, w których większościowe udziały ma gmina. Obecnie nie jest to możliwe.
Etap legislacyjny
Przed przyjęciem przez Radę Ministrów