Wraz z końcem użytkowania wieczystego znika opłata roczna, którą należało uiszczać do 31 marca. Przekształcenie we własność nie odbędzie się jednak za darmo
Bonifikaty w miastach / DGP
Ustawa wprowadza nową opłatę, która ma zrekompensować straty dotychczasowych właścicieli, czyli Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Będzie się ją uiszczać corocznie na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu do 31 marca. Wyjątkiem będzie rok 2019 r., za który będzie można ją wnieść do 29 lutego 2020 r. Będzie można rozłożyć ją na raty lub ustalić inny termin jej opłacania. Trzeba tylko złożyć wniosek.
Opłata będzie waloryzowana publikowanym przez GUS wskaźnikiem inflacyjnym (do czasu opracowania wskaźnika zmian cen nieruchomość). Ryzyko jej zwiększenia dotyczy tylko tych osób, które nie zdecydują się na jednorazową spłatę zobowiązania.

Dwa warianty wnoszenia opłaty

Są bowiem dwa sposoby dokonywania opłaty przekształceniowej, a wybór będzie zależał od decyzji nowego właściciela gruntu.
Pierwszy zakłada, że będzie można uiszczać ją raz w roku przez 20 lat. Wysokość takiej rocznej opłaty ma być równa wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, która obowiązywałaby od 1 stycznia 2019 r.
Druga możliwość to dokonanie jednorazowej opłaty za przekształcenie. Płacąc za całość z góry, beneficjent będzie miał możliwość skorzystania ze specjalnie przygotowanych bonifikat.
Jak skorzystać z tej drugiej formy zapłaty? Gdy otrzymamy zaświadczenie o prze kształceniu od właściwego organu, należy złożyć wniosek o jednorazową wpłatę i udzielenie bonifikaty. Aby otrzymać taką możliwość, nie można zalegać z dotychczasowymi opłatami za użytkowanie wieczyste.

Bonifikaty, czyli ile zaoszczędzimy

Za dokonanie jednorazowej opłaty ustawodawca przewidział bonifikaty. Jeśli beneficjent przekształcenia gruntów należących do Skarbu Państwa zapłaci całość z góry (czyli w tym roku), zaoszczędzi 60 proc. Co roku ulga ta się zmniejsza o 10 pkt proc., aż do 10 proc. w szóstym roku po przekształceniu.
Na jeszcze większe zniżki mogą liczyć osoby, które były użytkownikami wieczystymi gruntów należących do jednostek samorządu terytorialnego. O wysokości zniżki decyduje tam rada gminy lub sejmik– np. w Warszawie ustalona ona została na 98 proc.
Należy jednak pamiętać, że gmina ma możliwość, a nie obowiązek, udzielenia bonifikaty przy jednorazowej spłacie. Oznacza to, że może nawet uznać, że nie udzieli żadnych upustów. Z dotychczasowych uchwał wynika jednak, że większość miast udziela bonifikat w wysokości 50–60 proc. (patrz infografika).

Zapłacone. Co dalej?

Jeżeli nowy właściciel uiści wszystkie opłaty (w ratach lub jednorazowo), otrzyma zaświadczenie potwierdzające ich wniesienie.
– Będzie ono podstawą do wykreślenia z działu III księgi wieczystej roszczenia o opłatę. Wykreślenie nie będzie dokonywać się z urzędu, czyli będzie wymagało złożenia wniosku przez właściciela gruntu do sądu wieczystoksięgowego i uiszczenia opłaty sądowej za wpis – tłumaczy Karolina Kowalska, adwokat z Kancelarii BCLA Bisiorek, Cieśliński i Wspólnicy sp. k.
Gdy opłatę wnosiliśmy jednorazowo, opłata wyniesie 250 zł. Przy formie ratalnej zapłacimy 75 zł.