Projektem ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości ma we wtorek zająć się rząd. Nowe rozwiązania prawne mają zwiększyć atrakcyjność podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze nieruchomości mieszkalnych na wynajem.

Projekt opracował resort finansów, według którego ustawa o firmach inwestujących w najem nieruchomości ma zwiększyć zaangażowanie instytucjonalnego oraz prywatnego kapitału krajowego na tym rynku.

ak napisano w Ocenie Skutków Regulacji (OSR) polski rynek najmu nieruchomości mieszkalnych ma charakter rozproszony, z niewielkim udziałem podmiotów gospodarczych. Na taki kształt rynku może mieć wpływ fakt, że w polskim systemie prawnym nie występują podmioty ze szczególnym statusem podatkowym, znane w obcych systemach prawnych jako tzw. spółki typu REIT (Real Estate Investment Trust).

"Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego instytucji o podobnym charakterze umożliwi zwiększenie udziału inwestorów instytucjonalnych na krajowym rynku nieruchomości mieszkalnych na wynajem, jak również pozwoli na zaangażowanie na tym rynku tych inwestorów detalicznych, którzy z różnych względów nie są zainteresowani inwestycjami bezpośrednimi" - napisano w OSR.

Według projektodawców pojawienie się w obrocie na rynku regulowanym akcji spółek będących firmami inwestującymi w najem nieruchomości – instrumentów o swoistym profilu ryzyka, stanowiących źródło dochodu pasywnego w postaci dywidendy, sprzyjać będzie rozwojowi rynku kapitałowego w Polsce.

W projekcie ustawy proponuje się wprowadzenie do polskiego porządku prawnego statusu firmy inwestującej w najem nieruchomości(F.I.N.N.), na wzór funkcjonujących w Unii Europejskiej podmiotów typu REIT, będącej spółką akcyjną. Głównym przedmiotem działalności F.I.N.N. będzie wynajmowanie nieruchomości mieszkalnych.