Wykopanie stawu (np. rybnego lub rekreacyjnego) podlega zgłoszeniu właściwemu miejscowo nadzorowi wodnemu. W pewnych wypadkach konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na podstawie prawa wodnego oraz dokonanie zgłoszenia lub uzyskanie pozwolenia na budowę według przepisów prawa budowlanego.

Stawy, w szczególności stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków albo rekreacji są według prawa wodnego urządzeniami wodnymi.

Wykonanie stawów o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni terenu podlegają tylko prostemu zgłoszeniu wodnoprawnemu. Tego typu zbiorniki nie mogą być napełniane w ramach usług wodnych. Zasilane mogą być tylko i wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowymi. Zasięg oddziaływania takiego stawu nie może wykraczać poza granice terenu działki właściciela.

Z kolei procedurze uzyskania pozwolenia wodnoprawnego podlegają stawy – w szczególności stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków albo rekreacji – których powierzchnia przekracza 500 m2 i głębokość przekracza 2 m od naturalnej powierzchni terenu.

Jeżeli urządzenie wodne zostało wykonane bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia, właściciel tego urządzenia może wystąpić z wnioskiem o jego legalizację.

Właściciel urządzenia wodnego jakim jest staw zgłasza go właściwej miejscowo jednostce nadzoru wodnego (mapa i wykaz jednostek) w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami. Zgłoszenie powinno nastąpić w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia.

Wpis urządzenia wodnego do systemu informacyjnego gospodarowania wodami obejmuje:

1) nazwę, siedzibę, adres właściciela i sposób korzystania z wód

2) parametry urządzenia wodnego i jego stan techniczny

3) lokalizację urządzenia wodnego, w tym nazwę lub numer obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędne

4) dane dotyczące zgody wodnoprawnej określającej warunki korzystania z wód.

Wszelkie zmiany powyższych danych właściciel urządzenia wodnego (stawu) zgłasza do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 30 dni od dnia wystąpienia tych zmian.

Zgłoszenie do nadzoru budowlanego

Wykopanie niewielkiego stawu ziemnego bez użycia materiałów budowlanych nie powinno się wiązać z koniecznością zgłaszania w miejscowym nadzorze budowlanym. W niektórych wypadkach konieczne jest dokonanie zgłoszenia według uproszczonej procedury. Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu w tym terminie (jest to tzw. cicha zgoda).

Zgodnie z art. 30 ustawy Prawo budowlane organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć, w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub spowodować:

1) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;

2) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;

3) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;

4) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.